آنچه که باید درباره بیماری شارہون بدانید


آنچه که باید درباره بیماری شارہون بدانید

آنچه که باید درباره بیماری شارہون بدانید

 سیاه زخم مرضی واگیر که بیشتر میان گلههای گاو و گوسفند پیدا می شود و باعث تلفات بسیار میگردد بانسان هم ممکن است سرایت کند و اسب هم مبتلا می شود. هر گاه بانسان سرایت کند در موضع سرایت آن لکه سرخ رنگی ظاهر می شود و خارش زیاد پیدا میکند. بعد برنگ سیاه در می آید و در اطراف زخم دائره سرخ رنگی نمودار میگردد. و مریض تب می کند و حرارت بدنش تا ۴۰ درجه میرسد و در اثر شد تا مرضی ممکن است تلف شود. در حیوانات ابتدا باعث تب و لرز شدید می شود و دهان حیوان کف آلود و بول و فضله اش خونین و سپرزش سیاه متورم میگردد. این عوارض در ظرف چند ساعت بروز می کند و حیوان را تلف میسازد و اگر او را نکشند خون سیاهی مانند زغال از او خارج می شود بهمین جهت این مرض را بفرانسه شاربن (زغال) گذاشته اند. میکروب شاربن در آب و زمین و خون خشک شده که در درجه حرارت معمولی باشد تا دو ماه زنده می ماند و چنانچه لاشه حیوانی را که بمرض شاربن ) تلف شده زیر خاک کنند میکروب های آن تا مدتی بوسیله کرم های آن با مدتیبوسیله کرم های زمین خارج می شود و حیواناتی را که در آن محل چرا کنند مبتلا میسازد. بهتر آنست که لاشه حیوان را بسوزانند.معالجه شاربن در انسان با سوزاندن زخم و تزریق سرم ضد شاربن و داروهای دیگر صورت میگیرد. برای جلوگیری از سرایت مرض بحیوانات سالم واکسن ضد شاربن تلقیح میکنند.در بیماری شاربون (Le Charbon) که مرض عفونی است و میکروب آن معمولاً بوسیله گزیدن مگس مخصوص بانسان منتقل میشود و سرایت میکند. اگر زیر و روی پاهای بیمار را در ضماد. مخلوط پیاز و سیر و گزنه که خرد شده باشد بگذارند حال مریض بزودی بهبود خواهد یافت ".

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد