آنچه که درباره گیاه سراج القطرب نمیدانید؟؟؟


آنچه که درباره گیاه سراج القطرب نمیدانید؟؟؟

آنچه که درباره گیاه سراج القطرب نمیدانید؟؟؟

 

سراج القطرب

گیاهی است که به زوفا نزدیک است . تنها تخمش بکار می آید .مزاج :گرم و خشک است .خاصیت :بازکننده است و گیرندگی در مزاجش چیرگی دارد .خونریزی را از هر کجا باشد بند می آورد .قرحه :بهترین علاج زخم است .سر :ضمادش خون دماغ را قطع می کند .نفس کش :خون برآوردن را بند می آورد . بدان حقنه کنند علاج قرحه روده است .زهرها :تخمش با آب انگور کهنه خورده شود پادزهر نیش عقرب است .بعضی می گویند تخم نوع بیابانی را بر کژدم گذارند کژدم تخدیر می شود و نیش نمی زند .

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد