آَشنایی با برخی  ناهنجاری های جنینی


آَشنایی با برخی  ناهنجاری های جنینی

 آَشنایی با برخی  ناهنجاری های جنینی

 

تاریخ دقیق زایمان شما: سونوگرافی نشان می دهد جنین از تاریخ آخرین قاعدگی شما کوچک تر است یا بزرگتر. اگر اندازه سری - باسنی (که از تاج سر جنین تا سرین او را اندازه می گیرد،  بیشتر از سه یا چهار روز بعد از تاریخ زایمان شما باشد، ممکن است دکتر تاریخ و زایمان شما را تغییر دهد. سونوگرافی در سه ماهه ی اول، در واقع دقیق تر از سونوگرافی های بعدی برای تعیین یا قطعی کردن تاریخ زایمان است.

نیروی حیاتی جنینی: سونوگرافی از هفته ی پنجم تا ششم بارداری، ضربان قلب جنین را تشخیص می دهد. پس از آنکه ضربان قلب جنین تشخیص داده شد، خطر سقط جنین به طور چشمگیری در حدود ۳ درصد کاهش می یابد قبل از هفته ی پنجم، خود جنین قابل رؤیت نیست ، در عوض، سونوگرافی تنها می تواند کیسه ی بارداری را نشان دهد.

 ناهنجاریهای جنینی: اگرچه بررسی کامل از طریق سونوگرافی برای تشخیص ناهنجاری های جنینی تا حدود ۲۰ هفتگی انجام نمی شود، برخی مشکلات از هفته های ۱۱ و ۱۲ قابل رؤیت است . بسیاری از ساختارهای مغز، ستون فقرات، دستها و پاها، شکم و مجاری ادرار از طریق سونوگرافی مهبلی قابل رؤیتند. به علاوه، ظهور کلفتی در پشت سر جنین (که به عنوان شفافیت افزایش یافته ی پس سری شناخته شده است)، به خطر مضاعف برای بیماریهای خاص ژنتیکی یا کروموزومی اشاره می کند. تعداد جنین سونوگرافی نشان می دهد، بیشتر از یک جنین باردارید یا نه.

به علاوه، ظهور غشایی که بچه را جدا می کند، همچنین موقعیت جفت، در تشخیص این نکته که آیا بچه ها دارای یک جفتند یا اینکه جفت های جداگانه دارند، کمک می کند. در فصل ۱۴ به جزئیات بیشتری راجع به این موضوع می پردازیم.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد