آیادارو درمانی می تواند وسواس را به طورکامل درمان کند؟


آیادارو درمانی  می تواند وسواس را به طورکامل درمان کند؟

آیادارو درمانی  می تواند وسواس را به طورکامل درمان کند؟

خیر. همانطور که قبلاً اشاره کردیم، جنس اختلال وسواس از نوع اختلال فکری است داروها اگر چه در سیستم اعصاب مرکزی، اثرات مختلفی برجای می گذارند، اما ناتوان از تغییر شناخت و فکر هستند. منطقاً هم باید جنین باشد، چرا که اگر قرار بود داروها چنین تأثیری داشته باشند، در آن صورت انسان مانند رباطی می ماند که اگر در صحرایی یک علف دارویی می خورد، افکار مربوط به مسائل گذشته و مسائل مختلف زندگی اش فراموش می شد و در نتیجه انسان بسیار در خطر و تهدید بود. به عبارت دیگر اگر تصور کارتونی از تأثیر داروها را در فکر داشته باشیم، در آن صورت باید بگوییم مواد غذایی (تغذیه)، مواد دارویی، چه شیمیایی و چه گیاهی، و کلاً هر ماده ای که وارد بدن می شود، بایستی بتوانند افکار را تغییر دهند، زیرا هر ماده ای که وارد بدن می شود، به شکلی وارد مغز می شود و اگر داروها قرار بود که فکر را تغییر دهند، در آن صورت وقتی ما در طی روز مواد غذایی مختلفی می خوردیم ممکن بود افکارمان نیز به تناسب مواد غذایی تغییر کند.و اگر خداوند، انسان را چنین می آفرید، این انسان هیچ ارزشی نداشت.پس می شود این گونه تصور کرد که داروهای آرام بخش و داروهای ضد اضطراب نمی تواند ریشه اصلی وسواسی را که اختلال فکری است درمان کند. اگر چه علم و فن آوری پزشکی، هر روز پیشرفت می کند و دارو های بهتری در دسترس انسان قرار می دهد، ولی به نظر نمی رسد که انسان در سال های آینده یا به اینزودی ها، در سال های آتی یا در حداقل یک قرن آینده بتواند داروهایی کشف کند که بتوانند افکار را هم تحت تأثیر قرار دهند می شود تکنولوژی مربوط به مغز را جوری تغییر داد که افکار از یک مغز به مغز دیگر منتقل شوند، ولی نمی شود مغز را دچار تغییری کرد که در آن فکری ساخته شود. به نظر می رسد این تنها چیزی است که انسان دارد و این تحت تأثیر فن آوری و تکنولوژی و پیشرفت علم بشری قرار نگرفته است. یعنی انسان می تواند همسان سازی کند یا انسان های شبیه خود، از هر فرد و از سلول غیر جنسی آن فرد بسازد، ولی نمی تواند فکر بسازد. این است که می توان متوجه شد انسان دارای اختیار است و همان گونه که مولوی می گوید:«ای برادر توهمه اندیشه ای، مابقی خود استخوان و ریشه ای» می شود استنباط کرد که ارزشمند ترین چیزی که یک انسان دارد، فکر است که فکر را هم طبقه بندی می کنیم و از روی طبقه بندی فکر می شود ارزشهای انسانی و نیز انسانها را طبقه بندی کرد.بنابراین به طور کلی می توان گفت درمان قطعی وسواس، با دارو امکان پذیر نیست و تنها می توان از دارو به عنوان یک وسیله کمکی برای درمان اضطراب استفاده کرد

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد