آیا استخوان تیبیا را میشناسید؟!


آیا استخوان تیبیا را میشناسید؟!

آیا استخوان تیبیا را میشناسید؟!

استخوان تیبیا

شامل انتهای فوقانی، تنه و انتهای تحتانی می باشد. انتهای فوقانی شامل عناصر زیر میباشد: ۱- کوندیل داخلی ۲- کوندیل خارجی ۳- رویه مفصلی برای کوندیلی داخلی فمور ۴- تکمه اینتر کوندیلار داخلی ۵- رویه مفصلی برای کوندیلی خارجی فمور ۶- تکمه اینتر کوندیلار خارجی ۷- رویه مفصلی برای انتهای فوقانی فیبولا ۸ - فضای اینتر کوندیلار ۹- برآمدگی اینتر کوندیلار ۱۰ - برجستگی (توبروزیته) تیبیا ۱۱- خط اپیفیزیال
  • برآمدگی اینتر کوندیلار، فضای اینتر کوندیلار را به دو فضای اینتر کوندیلار قدامی و خلفی تقسیم میکند. برجستگی تیبیا نیز توسط خط اپیفیزیال به دو ناحیه فوقانی و تحتانی تقسیم میشود.
تنه، کنار خارجی تنه، محل اتصال غشاء بین استخوانی است. در سطح خلفی تنه، خط سولئوس و خط عمودی قرار دارد. انتهایی تحتانی، انتهای تحتانی به طرف پایین برجسته شده، مالئولوس (قوزک) داخلی را میسازد. به سطح قدامی مالئولوس داخلی، کپسول مفصلی مچ پا متصل میشود، سطح خارجی مالئولوس داخلی یک رویه مفصلی برای سطح داخلی تالوس دارد. کنار تحتانی مالئولوس داخلی در قسمت خلفی یک بریدگی کوچک دارد که محل اتصال رباط دلتوئید (رباط داخل مچ پا) میباشد. سطح خارجی انتهای تحتانی همان بریدگی سه گوش فیبولار است. سطح تحتانی این انتها نیز با استخوان تالوسی مفصل میشود.استخوان تیبیا یا درشت نی یکی از دو استخوان ساق است.استخوان تیبیا در بالا از طریق مفصل زانو با استخوان ران و در پایین از طریق مفصل مچ پا با استخوان تالوس یا قاپ مفصل میشود.انتهای فوقانی تیبیا شامل کوندیل های داخلی و خارجی و برجستگی تیبیا (توبروزیته تیبیا) بوده و کوندیل داخلی آن بزرگتر از کوندیل خارجی است. سطح فوقانی کوندیل های تیبیا با کوندیل های فمور (استخوان ران) مفصل می گردند. تاندون پاتلار (لیگامان پاتلار) به برجستگی تیبیا متصل می گردد.*به سطح فوقانی تیبیا، طبق تیبیا (پلاتوی تیبیا) گفته می شود. پلاتوی تیبیا در ارتباط با کوندیل های فمور و منیسک های زانو هستند.*ناحیه بین کوندیلی (ناحیه اینترکوندیلار) ناحیه ای از طبق تیبیا است که بین رویه های مفصلی داخلی و خارجی قرار می گیرد.*ناحیه بین کوندیلی به واسطه یک برآمدگی بین کوندیلی شامل ناحیه بین کوندیلی جلویی و پشتی است. رباط متقاطع جلویی به ناحیه بین کوندیلی جلویی و رباط متقاطع پشتی به ناحیه بین کوندیلی پشتی متصل می گردد.*در زیر کوندیل خارجی تیبیا یک رویه مفصلی جهت فیبولا وجود دارد که با سر فیبولا مفصل می شود که به آن مفصل تیبیوفیبولار فوقانی می گویند.*تنه تیبیا دارای سه سطح داخلی، خارجی و پشتی و سه کنار داخلی، خارجی و جلویی است. غشاء بین استخوانی به کنار خارجی (کنار بین استخوانی) اتصال دارد. خط سولئوس در قسمت فوقانی سطح پشتی تیبیا وجود دارد که محل اتصال عضله سولئوس (عضله نعلی) است. از وسط خط سولئوس، خط عمودی (ورتیکال لاین) در سطح پشتی تنه تیبیا به طرف پایین امتداد می یابد که سطح پشتی را به دو قسمت داخلی و خارجی تقسیم می کند. قسمت داخلی مبدا اتصالی عضله خم کننده بلند انگشتان (فلکسور دیژیتوروم لونگوس) و قسمت خارجی مبدا اتصال عضله درشت نئی پشتی (تیبیالیس خلفی) است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد