آیا این باور که فرد وسواس مشرک بوده و از خداوند دور می باشد صحیح است ؟


آیا این باور که فرد وسواس مشرک بوده و از خداوند دور می باشد  صحیح است ؟

آیا این باور که فرد وسواس مشرک بوده و از خداوند دور می باشد  صحیح است ؟

فرد، اگاهانه به وجود خداوند شرکت نمی ورزد. ولی موضوع فقط اینآگاهی سطحی نیست. موضوع این است که فرد در عمق ذهن و آگاهی خود(فردی که مذهبی است و اعتقاد به خدا دارد، به دلیل اعتقاد به خدا برای نجاست اهمیت قائل است)، عملاً جمله اش نقض می شود. به این دلیل که کسی که برای خداوند اهمیت قائل است، باید به آنچه که خداوند می گوید عمل کند. خداوند دوست ندارد که انسان مطیعشیطان، افکار مزاحم و بیماری باشد. بنابراین می توان این نتیجه را گرفت که آدم هایی که مبتلا به وسواس می باشند، اساساً از دیدگاه دینی، تابع افکار شیطانی بوده، مشرکند و مثال عینی که ما همیشه در جلسات نشان می دهیم این است که: خانم یک ترازو انتخاب کن ، در یک کفهٔ آن، ترس از خدا را بگذار و در کفهٔ دیگر آن ترس از نجاست را سپس می پرسیم که از کدام بیشتر می ترسی؟ اگر گفت خداوند، که می گویم پس بشکن، ولی نمی تواند. پس ترس ازنجاست بیشتر است. در اینجاست که چون اولویتی جز خدا برای خدا دارد، مشرک است

چرا افراد وسواسی برعکس افراد دیگر درجه اعتقاد و رفتار دینی پایین تراز آنچه که تصور می کنند دارند ؟

 برای اینکه افراد وسواسی به اصل و مفهوم اساسی دین و مذهب توجه نمی کنند. بلکه به روش های اجرائی و جزئیات دین توجه دارند. به عبارت دیگر همانگونه که در سئوالات قبلی گفتیم، اگر اساس مذهب را نگاه توحیدی بدانیم، افراد وسواس به دلیل شک و تردید، دودلی، انعطاف ناپذیری و اساساً ویژگیهای شخصیت وسواسی، از گرایش توحیدی به دور هستند. بنابراین افراد وسواس به دلیل صرف وقت زیاد برای اثبات نجاست یا برای رفع آلودگی و نجاست، به میزان زیادی از وقت های بیداری خود را به دور از هر نوع کار مفید و عمل مفید، از جمله اعمالی مثل نماز، و عبادتهای دیگر می گذرانند. از این رو می توان گفت که افراد مبتلا به وسواسی، هم از نظر کارکردی در عمل، به طور فیزیکی، و هم از نظر شناختی در ذهن، به طور ذهنی، از مذهب و رفتارهای سالم مذهبی دور هستند

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد