آیا بیماری های روانی زمینه ارثی دارد؟


آیا بیماری های روانی زمینه ارثی دارد؟

 آیا بیماری های روانی زمینه ارثی دارد؟

به طور کلی علل بروز بیماری روانی را میتوان به سه دسته تقسیم کرد:۱ - عوامل زمینہ ساز.۲- عوامل تسریع کننده.۳- عوامل دوام دهنده. یکی از قسمتهای مهم عوامل زمینه ساز مسائل ارثی است که ممکن است به تناوب در بروز بیماریهای مختلف روانی نقش داشته باشد. مثلاً.۱ - در اختلالات اضطرابی، تحقیقات ثابت کرده که افراد مبتلا دارای یک استعداد کلی ارثی برای ابتلا به بیماری هستند.۲ - در بیماریهای خلقی (عاطفی) مانند افسردگی و ... میزان بروز بیماری در فرزندان افراد مبتلا بسیار بالاتر از افراد معمول جامعه است و بستگان درجه یک بیماران نیز بیشتر در معرض بیماری افسردگی و سایر بیماریهای خلقی هستند.۳ - در مورد اسکیزوفرنی که از مهمترین بیماریهی روانی به شمارمی آید معیار ابتلا در فرزندان و بستگان بیماران اسکیزوفرنی بیشتر از میزان معمولی اجتماعی بوده و این نقش عمده ژنتیک وارث را در بروز بیماری مشخصں می سازد،

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد