آیا خون عادت ماهانه با خون بدن فرق دارد؟؟


آیا خون عادت ماهانه با خون بدن فرق دارد؟؟

آیا خون عادت ماهانه با خون بدن فرق دارد؟؟

 خیر، خون عادت ماهانه همان بافت و خون داخل رحم (اندومتر) است و عروق و سایر نواحی بدن ندارد.خون قاعدگی در واقع همان خون ، بافت های فرسوده دیواره ی رحمی ، سلولهای موکوسی درون واژن و باکتری های درون واژن (جز فلور طبیعی محسوب می شوند) است.خون قاعدگی با خون معمولی فرق دارد هم به خاطر تفاوتهای شیمیایی و هم شکل ظاهری آندر واقع خون قاعدگی همان ترشحات واژن و دهانه ی رحم ، سلولهای قدیمی و گلبول های قرمز خون است.حجم خون قاعدگی در هر خانمی متفاوت است و به سن و ضخامت دیواره ی رحم بستگی دارد.همچنین ترشحات واژینالی که در خون قاعدگی دیده میشود عمدتا از آب پتاسیم و سدیم تشکیل شده است.خون قاعدگی نسبت به خون معمولی از آب بیشتر و آهن کمتری برخوردار است و PH آن خیلی نزدیک به خون معمولی استهمچنین میزان کلسترول و بیلی روبین در خون قاعدگی بسیار کمتر از خون معمولی است.خون قاعدگی شامل فاکتورهای انعقادی نمی شود در نتیجه مایع تر و روانتر است.سه فاکتور اصلی انعقاد خون پروترومبین ، ترومبین و فیبرونوژن در خون قاعدگی موجود نیست.تعداد پلاکت ها ی موجود در خون قاعدگی کمتر است ولی در کل ضخامت خون قاعدگی در هر زن متفاوت است و از خون معمولی نیز ضخیمتر به نظر میرسد البته ضخامت خون قاعدگی به ترشحات دهانه ی رحم نیز بستگی دارد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد