آیا راه درمانی برای بیماری کلیوی گلومرولو نفریت وجود دارد..؟؟


آیا راه درمانی برای بیماری کلیوی گلومرولو نفریت وجود دارد..؟؟

آیا راه درمانی برای بیماری کلیوی گلومرولو نفریت وجود دارد..؟؟

 

گلومرولو نفریت

دو مکانیسم هومورال مهم، که منجر به رسوب آنتی بادی ها در گلومرول می شوند، (بر اساس محل آنتی ژن) وجود دارد. در یکی آنتی ژن مسئول، در خود کلیه بوده و در دیگری به صورت محلول در جریان خون موجود است. آنتی ژن های کلیوی یا جزیی از ساختمان طبیعی کلیه می باشند و یا مواد خارجی هستند که به علل مختلف ایمونولوژیک یا فیزیکوشیمیائی، در گلومرول به دام افتاده اند. بهترین نمونه آنتی ژن های fixed آنتی ژن های غشاء پایه گلومرول هستند این آنتی ژن ها باعث رسوب تیپیک خطی ) در  (linear غشاء پایه، می شوند.این مکانیسم، ۱ در صد تمام بیماری های وابسته به ایمنی گلومرولها را در بر میگیرد. مکانیسم دیگری که مهمتر است، رسوب کمپلکس ایمنی موجود در جریان خونی بر روی غشاء پایه گلومرول و مزانژیوم است، در اینجا رسوب کمپلکس ایمنی، نمای منقوط (granular) دارد. گروه سوم از نفریت های وابسته به ایمنی که ویژگی آن ساختار نکروزان و همراه با پیشرفت سریع تخریب کلیه میباشد به نام گلومرولونفریت pauci-immun طبقه بندی می شوند، چرا که در آنها، حضور آنتی بادی ها بندرت در گلومرول ثابت شده است. این بیماری ها شامل گرانولوماتوز وگنر و دیگر فرم های واسکولیت میکروسکوپیک است. تقسیم بندی امروزی گلومرولونفریت بر اساس مکانیسم، حضور و تجمع رسوبات ایمنی بر روی گلومرول می باشد.
  1. I) مکانیسم هایی  که احتمالاً به صورت ایمنی هستند:
  2. A) رسوبات ایمنی زیر اپیتلیالی
شامل گلومرولونفریت پس از عفونت همانند PSGN نفروپاتی غشایی ایدیوپاتیک یا ثانوی به سایر علل مثل لوپوس، بدخیمی، طلا و پنی سیلامین می باشد.
  1. B) رسوبات ایمنی زیر اندوتلیالی
شامل گلومرولونفریت مــنتشر همراه با لوپوس سیستمیک، نوع I گلومرولونفریت مامبرانو پرولیفراتیو، گلومرولونفریت همراه با اندوکاردیت باکتریال و نفریت ناشی از شانت می باشد. C) رسوبات ایمنی مزانژیال شامل نفروپاتی lgAء پورپورای ھنوخ شوٹن لاین D) بیماری Anti-GBM (انتی بادی علیه غشا پایه گلومرولی) یا سندرم گود پاسچر

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد