آیا ساختمان زبان خود را می شناسید …؟؟


آیا ساختمان زبان خود را می شناسید …؟؟
 

 آیا ساختمان زبان خود را می شناسید ...؟؟

 ا- مخاط؛ هم سطح پشتی و هم سطح تحتانی زبان را میپوشاند. در مخاط سطح پشتی قسمت دهانی زبان پرزهای چشایی وجود دارد که مهمترین آنها پرزهای برگی شکلند. در قاعده زبان پرز چشایی نداریمولی در زیرمخاط آن فولیکول های لنفاوی وجود دارد که مجموعه آنها را «لوزه زبانی» مینامند. مخاط سطح تحتانی قسمت دهانی زبان صاف و فاقد پرز چشایی است و در خط وسط فرنولوم زبان را به وجود می آورد.  ۲ - نیام های زبانی: a، سپتوم میانی زبان: در خط وسط قسمت دهانی زبان در حالت ساژیتالی قرار گرفته. b نیام هیوگلوس: مسطح است.  و استخوان هایوئید شروع شده در ضخامت قاعده زبان تا شیار انتهایی ادامه دارد. ۳- عضلاته زبانه: ۱ - Extrinsic در هر نیمه زبان ۴ عدد میباشند.الف - عضله Genioglossus: بادبزنی شکل است. مبدا: خار منتال فوقانی (سطح خلفی تنه استخوان مندیبل) مقصد: استخوان هایوئید و ضخامت زبان - عمل : زبان را از دهان بیرون می آورد. ب - عضله Hyoglossus: مبدا: شاخ بزرگ و قسمتی از تنها استخوان هایوئید - مقصد: عموماً الیاف عضلانی به سمت بالا میآید و وارد زبان می شود. عمل : زبان را به کف دهان نزدیک می کند. این عضله Landmark بسیار خوبی است به طوری که از عمق این عضله شریان لینگوال عبور میکند و از سطح خارجی آن از بالا به پایین عصب لینگوالی، گانگلیون ساب مندیبولار، مجرای وارتون (مجرای غده ساب مندیبولار)، عصب هایپوگلوس و ورید همراه آن عبور می کند. پ - عضله Stylioglossus:مبدا:زایده استیلوئید استخوان تمپورال - palato glossus alas-e ۲- عضلات Intrinsic هم مبدا و هم مقصد آنها در خود زبان است. الف - عضله طولی فوقانی (Sup, longitudinal): در زیر یا عمق مخاط سطح فوقانی زبان از عقب به جلو کشیده شده. عملی: ایجاد تقعر در سطح فوقانی زبان  تا شیار انتهایی ادامه دارد ب - عضله طولی تحتانی (Inf, longitudinal): در عمق مخاط سطح تحتانی زبان از نیام هیوگلوس به مخاط راس زبان کشیده شده. عمل: ایجاد تقعر در سطح تحتانی زبان ب - عضله عرضی زبان (Transvers ling Vall): از سیتوم میانی زبان شروع شده به مخاط کناره های طرفی زبان متصل میشود. عمل: زبان را باریک و لوله ای شکل میکند ت - عضله عمودی زبان (Vertical): از سطح فوقانی به سطح تحتانی زبان کشیده شده و در قسمت قدامی طرفی زبان وجود دارد. عمل: زبان را تخت و پهن می کند. ۴- عروق و اعصاب زبان شریان: شریان لینگوالی شاخه ای از شریان کاروتید خارجی زبان دو ورید دارد: ۱- ورید پشتی: به ورید ژوگولار داخلی میریزد. ۲ورید عمقی زبان: در سطح تحتانی زبان قرار دارد و با ورید غده زیرزبانی مخلوط میشود و ورید ھمراہ عصب زیر زبانی (ھایپوگلوس)راتشکیلمیدهد که به ورید ژوگولار داخلی میریزد.

اعصاب:

۱- حسی: حسی عمومی و چشایی خلفی زبان توسط عصب زوج ۹ (زبانی - حلقی یا گلوسوفارنژیال) تامین می شود. حسی عمومی اقدامی زبان توسط لینگول (شاخه ای از مندیبولار) و حس چشایی اقدامی زبان توسط عصب کورد اتمپانی (شاخه ای از عصب فاسیال) تامین می شود. ۲- حرکتی: تمام عضلات زبان از زوج ۱۲ (هایپوگلوس) عصب میگیرند به جز عضله پالانوگلوس که از عصب اکسوری (زوج ۱۱) عصب می گیرد. - غده زیرزبانی: بادامی شکل است و در زیرمخاط کف دهان و در جلوی قسمت عمقی غده ساب مندیبولار قرار گرفته - سطح داخلی غده با مجرای وارتون و عصب لینگوال و عضله جین یوگلوسی مجاور است. سطح خارجی مجاور عضله مایلوهایوئید است. کنار تحتانی روی عضله مایلوهایوئید و کنار فوقانی در زیرمخاط کف دهان قرار داد.  ترشحات این غده از طریق مجراهایی که در کنار فوقانی غده هستند وارد دهان می شود ( Bartholin duct). ») ترشح غده توسط عصب کورد اتمپانی (شاخه ای از عصب فاسیال) و حسن غده توسط عصب لینگوال تامین می شود. شریان غده شاخه ای از شریان فاسیال است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد