آیا میدانید بیماری اپیدیدیمیت چه نوع بیماری است؟؟


آیا میدانید بیماری اپیدیدیمیت چه نوع بیماری است؟؟

آیا میدانید بیماری اپیدیدیمیت چه نوع بیماری است؟؟

 

اپیدیدیمیت

شایعترین ارگانیسم مسئول آن در مردان کمتر از ۴۰ سال، کلامیدیا تراکوماتیس و در سنین بالاتر از آن، باکتریهای کولیفرم است. در مردان جوان اغلب به عنوان نوعی از STD در نظر گرفته می شود و در بیماران مسنتر ناشی از باکتریوری و پروستاتیت است. چنانچه در کودک یا نوزاد دیده شود، اغلب با آنومالی های دستگاه ادراری همراه است. چنانچه شدید باشد التهاب بیضه ها هم وجود دارد. (اپیدیدیمو ارکیت) تظاهرات بالینی شامل درد شدید اسکروتوم است که در طول کانال اینگوینال انتشار مییابد. اندازه اسکروتوم به سرعت بزرگ شده و معمولاً اریتماتو و حساس است. طناب اسپرماتیک معمولاً ضخیم شده و اپیدیدیم به علت التهاب از خود بیضه ها غیرقابل افتراق است. تب، قبل یا در پروسه خود بیماری وجود داردتشخیص توسط رنگ آمیزی گرم در نمونه پیشابراه و وسط ادرار، می توان باکتری را دید. چنانچه باکتری دیده نشود وجود اورتریت غیرکنوککی که اغلب توسط کلامیدیا تراکوماتیس ایجاد می شود مطرح است. چنانچه باسیل های گرم منفی روده ای دیده شود، نشان دهنده ایجاد اپیدیدیمیت توسط این ارگانیسم ها می باشد. درمان در اپیدیدیمت همراه با اورتریت، درمان استاندار اورتریت پیشنهاد میشود (۲۵۰mg اسفتریاکسون عضلانی + ۱۰ روز تتراسیکلین یا اریترومایسین)، چنانچه عامل مسئول، باکتری گرم منفی روده ای باشد، درمان حداقل به مدت ۲ هفته الزامی است. بیمارانی که عفونت سیستمیک دارند نیاز به بستری و آنتیبیوتیک تزریقی دارند. . عوارض شامل تشکیل آبسه، انفارکتوس بیضه و درد مزمن اپیدیدیم است. چنانچه درمان کافی صورت نگیرد، ممکن است به اپیدیدیمیت مزمن منجر شود که باعث فیبروز، انسداد وازدفران و عقیمی می شود. در درد مزمن اسکروتوم، تنها روش درمانی اپیدیدیکتومی است. . مهمترین تشخیص افتراقی آن از پیچ خوردگی طناب اسپرماتیک است که سونوگرافی داپلرو اسکن رادیونوکلوئید برای افتراق ایند و کمک کننده است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد