آیا می دانستید دستگاه اداری زنان و مردان متفاوت است …؟؟


آیا می دانستید دستگاه اداری زنان و مردان متفاوت است …؟؟

آیا می دانستید دستگاه اداری زنان و مردان متفاوت است ...؟؟

دستگاه ادراری در مردان و زنان

دستگاه ادراری تحتانی در مردان و زنانتفاوتهایی با هم دارند. پیشابراه مردان که از مثانه خارج می شود از غده  پروستات عبور کرده و ادرار و منی از طریق آن خارج می شود. مثانه  زن هادر زیر رحم قرار گرفته و پیشابراه ادرار را به سوراخی که در جلوی مهبل قرار دارد می برد. در هر دو جنس (هم در خانمها و هم در آقایان) عبور ادرار توسط عضلاتی که در گردن مثانه قرار دارند کنترل می شود. طول پیشابراه در آقایان حدود ۲۰ سانتیمتر و در خانم هاحدود ۴ سانتیمتر می باشد.

ساختمان دستگاه ادراری

دستگاه ادراری شاملدو کلیه می باشد که هر یک به وسیله  یک حالب به مثانه متصل هستند و یک پیشابراه که ادرار را از مثانه به خارج بدن می برد. کلیه ها در پشت شکم و در دو طرف ستون مهره ها قرار دارند. آنها به شکل لوبیا بوده و به رنگ قرمز مایل به قهوه ای می باشند و طول آنهاحدود ۱۰ تا ۱۲/۵ سانتیمتر و عرض شان حدود ۵ تا ۷/۵ سانتیمتر میباشد. حالب ها لوله  نازک و عضلاتی هستند که طول آنها حدود ۲۵ تا ۳۰ میباشد که در لگن قرار دارد. دهانه خروجی مثانه توسط عضلانی که دور آن را احاطه کرده اند و به کنترل خروج ادرار از آن به پیشابراه کمک می کنند، گرفتهشده است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد