آیا می دانید آلرژی چگونه ایجاد می شود …؟؟


آیا می دانید آلرژی چگونه ایجاد می شود …؟؟

آیا می دانید آلرژی چگونه ایجاد می شود ...؟؟

 

ویژگی آنتی کورها

بدن یک فرد می تواند در هر آن مقدار زیادی آنتی کور به سازد و به آنتی ژن  وارد شده جواب مثبت دهد. این در صورتی است کهتعداد آنتی ژن وارد شده یک سان باشند، اما اگریکی از این آنتی ژن ها قوی تر باشد پاسخ آنتی کورها فقط به همان نوع قوی تر است. از این مسئله باز نتیجه گرفته می شود که: عوامل بیماری زا آنکه قدرت بیشتری دارد خود را نشان می دهد مثلاً در موقع خوردن غذامتعدد، یا دارو متنوع آن که قدرت اثرش بیشتر باشد خود را نشان می دهد. 

آلرژی چیست ؟

تغییراتی را که بدن آدمی در مقابل بعضی از عوامل نشان می دهد، اصطلاحاً آلرژی و حساسیت می نامند که این تغییرات در افراد متفاوت است یعنی همه موادی که باعث آلرژی می شوند نزد افراد یک سان نیست. از این جهت آثار حاصله برای افراد برابر و مثل هم نیست لذا مشاهده میشود که هرکس در مقابل چیز به خصوص حساس است. 

مکانیسم آلرژی

مکانیسم پیدایش حساسیت یا آلرژی را چنین بیان می کنند کهبرخورد آنتی ژن یا حساس کننده اولیه با آنتی کور یا ضد سمی که قبلاً در بدن وجود داشته و به سلول  چسبیده است، باعث پیدایش آلرژی خواهد شد. همین برخورد آنتی ژن به آنتی کور باعث ورم و فساد سلول خواهد شد که نتیجتاً سلول پاره شده ماده سمی در خون می ریزد، این ماده سمی باعث پیدایش عوارض خواهد شد که برحسب مزاج ها و انسان عکس العملمتفاوتی به وجود می آورد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد