آیا یاد آوری خاطرات تلخ و دردناک گذشته تاثیری روی درمان وسواس در روش استفراغ روانی دارد؟


آیا یاد آوری خاطرات تلخ و دردناک گذشته تاثیری روی درمان وسواس در روش استفراغ روانی دارد؟

آیا یاد آوری خاطرات تلخ و دردناک گذشته تاثیری روی درمان وسواس در روش استفراغ روانی دارد؟

بلی دارد. تخلیه و تهویه روانی، با یاد آوری خاطرات تلخ گذشته، هیجان های انبار شده گذشته در ناخودآگاه امکان پذیر است. بااین روش، اضطراب که هیجان منفی ناشی از انباشتن مسائل حل نشده در ناخوآگاه است، کمتر ایجاد شده و عمق اختلال ازجمله وسواسی، کاهش پیدا می کند.در صورت تخلیهٔ هیجان های منفی، امکان آزاد سازی ذهن فراهم شده و قدرت فکر مثبت افزایش می یابد و فرد می تواند به عمق شبکه افکار مزاحم و علل آن پی ببرد.

 دردرمان وسواس، اگر کسی از نوشتن فرار کند آیا می تواند درمان شود؟

خیر. نوشتن بهترین روش شناختی در درمان وسواس می باشد. نوشتنذهن را سیال و نوع افکار را نشان داده و مشخص کنندهٔ اشتغال ذهنیافراد است فرار از نوشتن به معنی فرار از رویارویی با افکار است. در حالی که روش درمان، در آوردن افکار از ذهن و کار با آنها است. درمان وسواس باید بسیار دقیق، منسجم و پیوسته باشد تا به یک نتیجهٔ مطلوب برسد. (مخصوصاً قسمت نوشتن). اگر نوشتن دقیق و کامل انجام شود، هم رابطهٔ افکار مزاحم و وسواسی کشف می شود و هم به ریشهٔ وسواس پی می بریم. نوشتن و نوشته ها مانند آینه، خود واقعی فرد را به او نشان می دهد. کسی که از نوشتن فرار می کند در واقع از خود فرار می کند. در روش شناختی نوشتن، ذهنیات انسان که قابل مشاهده نیست از طریق نوشتن، قابل مشاهده و ارزیابی می شود. فرد می تواند به گذشته ولی روی کاغذ نوشته شده بازگردد و از مرور نوشته ها به افکار مثبت یعنی مراحم و منفی یعنی مزاحم پی ببرد.

در طی درمان وسواس، هدف از سؤال کردن مکرر از مراجع چیست ؟

در درمان، هدف از سوال کردن این است که فرد وسواس در قطعیت فکر مزاحم خود شک کند. هدف این نیست که ما مطمئن از پاکی یا نجاست فرد شویم بلکه می خواهیم که فرد به باور خود شک کند.زیرا ما، بیشتر از خود فرد می دانیم که چه قدر در وهم است. بنابراین سوال کردن به یک شکل و شیوه ای خاص، روشی برای ایجاد شک در فرد، در مورد افکار مزاحم و عمل وسواسی می باشد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد