ابزارهای تشخیص صحیح بیماری ام اس


ابزارهای تشخیص صحیح بیماری ام اس

ابزارهای تشخیص صحیح بیماری ام اس

 

گذر طبیعی عمر و بیماری هایی به جز ام اس نیز میتواند در مغز، تولید پلاک (یا به قولی عوام لکه یا جای زخم) کند که شبیه ام اس به نظر میآید. بنابراین پزشک ناچار است، برای رسیدن به تشخیص صحیح از ابزارهای دیگری سود جوید. همچنین نورولوژیستها میدانند حدود ۵٪ افرادی که به طور قطع اماس دارند، ممکن است اسکن امآرآی با ظاهری طبیعی داشته باشند - حداقل برای مدتی، این موضوع بدان معنی است که شاید چند ماه بعد احتیاج به تکرار این اسکنها باشد تا تشخیص ام اس قطعی یا رد گردد. به هرحال این اسکنها هرچه در طول زمان طبیعی باقی بماند، تشخیص ام اس برای این افراد، بیشتر زیر سؤال میرود.

فناوری کنونی امآرآی به پزشکان این امکان را میدهد که CNS را از طرق مختلفی مشاهده کنند. پزشکان دریافتهاند انواع مختلف اسکن، اطلاعات متفاوتی را فراهم می کند. پزشک، هنگام بررسی تصاویر امآرآی شما به دنبال شواهدی از فعالیت جدید بیماری و نیز ضایعات مزمن بیشتر به آکسونها، می باشد. آکسون ها همان زائدههای تنه ی سلولهای عصبی هستند که پیامها را از سلولی به سلول دیگر منتقل میکنند (آکسون های صدمه دیده، چالههای سیاه (blackholes) نامیده میشوند). پزشک همچنین به دنبال آن است که کل مقدار تخریبی را که رخ داده، برآورد کند، این مقدار را حجم تخریبی (lesion load) مینامند.

حتماً از نورولوژیست بخواهید تصاویر ام آرآی را به همراه شما مرور کند، بدین ترتیب وی میتواند دربارهی نوع دگرگونی های به وجود آمده در مغز یا طناب نخاعی، توضیح داده و به شما بگوید این تغییرات دراماس چه معنایی دارد. پزشکان، هنگام صحبت در مورد اسکنهای ام آر آی، اصطلاحات فنی پزشکی زیادی به کار میبرند؛ اگر متوجه نمی شوید، حتماً معنی آنها را از پزشک بپرسید.

دستگاه امآرآی در واقع یک آهنربای استوانهای شکلی بسته است. عملکرد آن مستلزم این است که شخصی، در یک وضعیت مناسب، چندین ثانیه تا چندین دقیقه بی حرکت دراز بکشد؛ این مدت میتواند ۴۵ دقیقه یا حتی بیشتر به طول بینجامد. اگر با فضاهای محصور مشکل دارید (به طور مثال اگر مبتلا به کلاستروفوبیا (claustrophobia: ترس مرضی از فضاهای سربسته و محصور) هستید، پزشک می تواند قبل از شروع اسکن، به شما یک داروی آرام بخش بدهد. به همین دلیل، بعضی از مراکز امآرآی، به ناچار از دستگاههایی استفاده می کنند که کنارههای آنها باز است، ولی این باعث میشود میزان وضوح تصاویر، به اندازه ی انواع قبلی نباشد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد