ابعاد پنج گانه شخصیتی پارانوئید (PPO)


ابعاد پنج گانه شخصیتی پارانوئید (PPO)

ابعاد پنج گانه شخصیتی پارانوئید (PPO)

مشخصه بیماران مبتلا به اختلال شخصیت بدگمان ( پارانوئید به انگلیسی:(Paranoid personality disorder (PPD)، شکاکیت و بی اعتمادی دیرپا به همه افراد است.مسئولیت این احساسات از نظر آنها نه به عهده خود آنها، که بر دوش دیگران است. این بیماران اغلب متخاصم، تحریک پذیر و خشمگین اند. افراد متعصب و جزم اندیش، کسانی که مدارکی دال بر تخلف دیگران از قانون جمع می کنند، افرادی که به همسر خود سوءظن دارند، و اشخاص بدعنقی که اهل دعوا و مرافعه اند، اغلب دچار اختلال شخصیت پارانوئید هستند.افراد با شخصیت PPO دارای تعهد پذیری و مسئولیت پذیری نسبتاً پایینی هستند ولی سایر خصیصه ها در سطح نسبتاً بالایی قرار دارند الگوی فکری افراد با شخصیت پارانوئید این افراد غالباً در دوران کودکی، محیط و خانواده ای ناامن و والدین خشمگین و سختگیر داشته و دائماً تحت انتقاد، تحقیر، سرزنش، سرکوفت و بی مهری قرار داشته اند. در ضمیر ناخودآگاه و نیمه خودآگاه این افراد مجموعه ای از الگوهای فکری زیر شکل گرفته اند: من نمی توانم به دیگران اعتماد کنم؛ دیگران انگیزه های پنهان دارند؛ اگر مراقب نباشم دیگران من را به بازی خواهند گرفت و یا قصد کنترل من را خواهند داشت؛همیشه بایستی مواظب دیگران و مراقب خود با شم؛خوبی دیگران ممکن است برای بدست آوردن چیزی باشد؛ اگر به دیگران اجازه دهم آنها از من سوء استفاده خواهند کرد؛ دیگران به عمد قصد تحقیر کردن من را دارند؛ اگر دیگران چیزهایی در مورد من بدانند علیه خودم استفاده خواهند کرد؛ دیگران اغلب یک چیزی را میگویند ولی مقصودشان چیز دیگری است (همیشه کاسه ای زیر نیم کاسه است)؛ حتی دوست و افراد نزدیک به من نیز ممکن است خیانت و بی وفایی کنند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد