اثر خوراکی های دریایی در متوقف نمودن رشد پولیپ ها


اثر خوراکی های دریایی در متوقف نمودن رشد پولیپ ها

اثر خوراکی های دریایی در متوقف نمودن رشد پولیپ ها

یکی از سریع ترین راههایی که رشد پولیپ ها را کند یا متوقف می کند و در نتیجه با سرطان مبارزه می کند این است که مقدار زیادی از ماهیهای چرب بدون آلودگی اقیانوس استفاده شود. دریای تحقیقی که در ایتالیا در دانشگاه کاتولیا رمانجام شده کشف شده است که بیماران دارای پولیپ که از روغن ماهی استفاده کردهاند رشد سلولهای پیش سرطانی کولون آنها ظرف دوهفته سرکوب شده است.و دکتر بلال برنمیگوید واقعاً هیجان آور است که در مدتی چنین کوتاه روغن ماهی چنین اثر شفابخش غیرقابل باوری در مورد سرطان داشته است. در این تحقیق به عدهای بیماران مرد که دارای پولیپ بودند هر روز روغن ماهی داده می شد و به عدهای از آنها فقط کپسول شبیه کپسول روغن ماهی ولی بدون روغن ماهی داده شده است.در ۹۰ درصد گروهی که روغن ماهی خورده بودند، تکثیر سلولها که نشانه فعال بودن سرطان کولون است تا ۶۲ درصد کاهش داده شده و در موردیای بیمار حتی رشد غیرنرمال سلولها بکلی متوقف گردیده است. و بعلاوه محققان پس از دو هفته مشاهده کردهاند که سرعت رشد سلولی به طور کلی بسیار کم شده است.در این آزمایش مقدار روغن ماهی که روزانه به بیماران داده شده نسبتأ زیاد است و معادل خوردن ۲۴۰ گرم ماهی ماکرل در هر روز است (ماهی ماکرل از ماهی های پرچربی است). در این مورد دکتر بلال برن میگوید که خوردن چنین مقدار زیاد روغن ماهی برای جبران کمبود روغن در بدن بیماران، لازم است. و اگر مقدار کمتری روغن ماهی خورده می شد فقط برای حفظ وضع موجود کمالی می کرد و اثری در کاهش رشد سلولی نداشت.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد