اثر فعالیت ورزشی بر مدت بارداری و زایمان


اثر فعالیت ورزشی بر مدت بارداری و زایمان

اثر فعالیت ورزشی بر مدت بارداری و زایمان

 پومرانس" در سال ۱۹۷۴ پس از مطالعات روی مادران ورزشکار و غیر ورزشکار به این نتیجه رسید که از نظر مدت زمان بارداری بین این دو گروه در نخستین حاملگی تفاوتی مشاهده نشده است. او همچنین اظهار نمود که ورزش مادر بر عوارض بارداری، زمان کلی زایمان، امتیاز آپگار" دقیقه اول نوزاد، وزن هنگام تولد، قد و دور سر جنین در نخستین حاملگی بی تأثیر بوده است. اگرچه در مادرانی که چندمین بارداری خود را تجربه میکردند و به فعالیت ورزشی در طول بارداری خود پرداخته بودند، زمان کوتاه تری از زایمان به خصوص در مرحلهدوم آن گزارش شده است. در تحقیق دیگری تحت عنوان «ورزش قبلی، حین و پس از بارداری» گزارش شده که زنان نخست زایی که در حین بارداری حداقل سه جلسه در هفته و در هر جلسه ۳۰ دقیقه ورزشی های هوازی را انجام میداده اند، دارای اضافه وزن کمتر در حین بارداری، کاهش عوارض بارداری و زایمان، طول دوران بارداری کوتاهتر و نوزاد سبک تری بوده اند. زنانی که ورزش را به صورت منظم در طی بارداری انجام داده اند، کاهش خطری در زایمان قبل از موعود نوزاد نسبت به زنان غیر فعال نشان داده اند. ورزش، به خصوص در شش ماهه اول بارداری نه تنها تأثیر منفی در نتیجه بارداری ندارد، بلکه واقعاً زایمان را تسریع میکند . نتایج تحقیقات در مورد تأثیر فعالیت بدنی روی تسریع زایمان گیج و مبهم به نظر میرسد. اما آنچه مسلم است نتایج، یا بر بی تأثیر بودن ورزشی در این امر صحه گذاشته اندو یا این که معتقدند در افراد فعالی زایمان سریع تر اتفاقی می افتد

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد