احکامی در ارتباط با نماز


احکامی در ارتباط با نماز

احکامی در ارتباط با نماز

 اوقات نمازهای واجب ۱- نماز صبح: از اذان صبح تا طلوع آفتاب که دو رکعت است. ۲- نماز ظهر و عصر: وقت نماز ظهر و عصر از ظهر تا مغرب است که در این زمان باید اولی نماز ظهر و سپس نماز عصر خوانده شود. هر کدام از نمازهای ظهر و عصر چهار رکعت است. ۳- نماز مغرب و عشاء: از اذان مغرب که بعد از غروب آفتاب است تا نیمه شب وقت نماز مغرب و عشاء می باشد. ابتدا باید نماز مغرب که سه رکعت است، سپس نماز عشاء خوانده میشود که چهار رکعتی می باشد.نماز بعد از وضو گرفتن و رسیدن وقت نماز، باید رو به قبله ایستاده و نیت نماز وقت را به زبان آورد. سپس دست ها را بالا آورده و در مقابلی گوشی نگه داشته و الله اکبر گفت.نماز دو رکعتی بعد از نیت، سوره حمد را میخوانیم و پس از آن بلافاصله سوره توحید خوانده می شود. پس از تمام شدن حمد و سوره، قد را خم کرده و دستها را بر روی زانو گذاشته و رکوع میکنیم. بعد از رکوع می ایستیم و الله اکبر را می گوییم. حالی به سجده می رویم. در سجده باید هفت عضو از بدن یعنی پیشانی، کف دو دست، دو سر زانو، نوک انگشتان بزرگ پا را به زمین گذاشته شوند و دو بار عملی سجده را انجام میدهیم. تا این جا یک رکعت از نماز انجام شده است. حالی از سجده بلند شده و دوباره حمد و سوره را می خوانیم. اینک دستها را روبه روی صورت گرفته و دعا می خوانیم به این عمل قنوات میگویند. حالی به رکوع رفته و سپس دو بار سجده می کنیم. با همان حالت خضوع، ذکر تشهد را به جای می آوریم. اگر نماز دو رکعتی است پس از ذکر تشهد، سلام داده و نماز را به پایان می رسانیم ولی اگر نماز سه رکعتی است بدون گفتن سلام بر میخیزیم و سه بار تسبیحات اربعه را به جا می آوریم. حال به رکوع رفته و با دو بار سجده کردن، تشهد و سلام را به جا آورده و نماز سه رکعتی را به پایان می رسانیم. اگر نماز چهار رکعتی بود، بعد از تشهد دوم، دوباره می ایستیم و تسبیحات اربعه را به جای می آوریم. حال به رکوع رفته و بعد از دو بار سجده کردن تشهد و سلام را خوانده و نماز چهار رکعتی را به پایان می رسانیم.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد