احکام ایام حمل و آداب روز ولادت و نام نهادن طفل را بدانید ….؟؟/ قسمت اول


 احکام ایام حمل و آداب روز ولادت و نام نهادن طفل را بدانید ….؟؟/ قسمت اول

 احکام ایام حمل و آداب روز ولادت و نام نهادن طفل را بدانید ....؟؟

 از حضرت صادق علیه السلام منقول است که زن حامله بِه بخورد تا فرزندش خوشبوتر و رنگ فرزند صاف تر باشد.بسند معتبر منقول است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه وآله وسلّم فرمود که اول چیزیکه زن زائیده بخورد باید که رطب باشد چنانچه حقتعالی بحضرت مریم فرمود که بعد از زائیدن حضرت عیسی رطب بخورد گفتند که اگر وقت رطب نباشد چه کند؟ فرمود که نه دانه خرما از خرماهای مدینه بخورد و اگر نباشد نه دانه از خرماهئیکه باشد بخورد بدرستیکه حق تعالی می فرماید که بعزت و جلا خودم سوگند که هرزنی تازه زائیده که رطب بخورد فرزند او را بردبار گردانم .در حدیث معتبراز حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام منقول است که زنانرا بعد از ولادت فرزند خرمای برنی بخوارنید تا آنکه فرزند زیرک و بردبار شود. در حدیث دیگر از حضرت رسول صلّی اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که بزنان حامله بخورانید کندر بدرستیکه طفل در شکم مادر کندر غذای او شود دلش محکم و عقلش زیاد میشود و اگر پسر باشد شجاع میشود و اگر دختر باشد سرینش بزرگ و بسبب این نزد شوهر عزیز می باشد.در حدیث معتبر منقول است که حضرت علی بن الحسین صلوات اللّه علیه چون وقت ولادت زن میشد میفرمود که زنان ر ا خانه بیرون کنید که اول مرتبه نظر زن بر عورت طفل نیفتد.منقول است که چون به آن حضرت بشارت فرزند می دادند نمی پرسید که پسر است یا دختر بلکه اول می پرسید که خلقتش درست است ؟ پس اگر می گفتند که درست است و عیبی در خلقتش نیست می فرمود اَلْحَمْدُالِلّهِ الَّذی لَمْ یَخْلُقْ مِنّی شَیْئا مشوها یعنی سپاس خداوند را که از من نیافرید فرزندیرا که قبیح و معیوب باشد.از حضرت صادق علیه السلام منقول است که چون فرزند متولد شود بقدر عدسی از جاوشیر بگیر و در آب حل کن و دو قطره در بینی راست طفل و یکقطره در بینی چپش بریز و در گوش راستش اذان بگو و در گوش چپش اقامه بگو پیش از آنکه نافش را ببرند که اگر چنین کنی هرگز ترس باو نرسد وام الصبیان او راضرر نرساند.در حدیث دیگر فرمود که قابله با دیگری را بگوئید که اقامه در گوش راستش بگویند که هرگز ضرر جنیان باو نرسد ودیوانه نشود. حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمود که کام طفل رابآب فرات بردارید و اقامه در گوشش بگوئید.در روایت دیگر وارد شده است که کامش را بآب فرات و تربت امام حسین علیه السلام بردارید و اگر آب فرات نباشد بآب باران بردارید.از حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام منقول است که کام فرزندان خود را بخرما بردارید که حضرت پیغمبر صلّی اللّه علیه وآله وسلّم چنین کرد با امام حسن وامام حسن صلوات اللّه علیهما وحضرت رسول صلّی اللّه علیه وآله وسلّم فرمود که هرکه فرزندی از او متولد شود باید که اذان در گوش راست او واقامه در گوش چپ او بگوید که نگاهدارنده او است از شر شیطان .از حدیث ولادت حسنین صلوات اللّه علیهما ظاهر می شود که مکروه است طفل را در ابتدای ولادت در جامه زرد پیچیدن و سنتست که در جامه سفید پیچند. از حضرت صادق علیه السلام منقول است که کام طفل خود را به تربت حضرت امام حسین علیه السلام بردارید که امام می دهد او را از دردها وبلاها.از حضرت صادق علیه السلام منقول است که شخصی را تهنیت فرمود برای پسری که خدا باو عطا کرده بود و گفت رَزَقَکَ اللّهُ شُکْرَ الْواهِبِ وَبارَکَ لَکَ فی اَلْمَوهُوبِ وَبَلَغَ بِهِ اَشُدَّهُ وَرَزَقَکَ بِرَّهُ یعنی خدا روزی کند ترا شکر آن خداوندی که فرزند را بتو بخشیده است و برکت دهد برای تو در آنچه بتو بخشیده است واورا بنهایت قوت برساند و روزی کند تو را نیکی او یعنی بتو نیکوکار باشد و نزدیک باین عبارات .احکام ایام حمل و آداب روز ولادت و نام نهادن طفل را بدانید ....؟؟/ قسمت دوماحکام ایام حمل و آداب روز ولادت و نام نهادن طفل را بدانید ....؟؟/ قسمت سوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد