احکام مربوط به افراد محرم و نامحرم


احکام مربوط به افراد محرم و نامحرم

احکام مربوط به افراد محرم و نامحرم

 محرم کسی است که در نگاه به او محدودیتی که نسبت به سایر افراد هست نمیباشد و ازدواج با او حرام است. البته افراد دیگری نیز هستند که ازدواج با آنها حرام است ولی محرم نیستند، مانند ازدواج زن مسلمان با کافر. افرادی که بر دخترها و زنان محرمند:۱ - پدر، پدربزرگ، برادر۲ - پسر، پسر فرزند (نوه)۳ - خواهرزاده (پسر خواهر) و برادرزاده (پسر برادر)۴ - عمو (عموی خودش و عموی پدر و مادرش).۵ - دایی (دایی خودش و دایی پدر و مادرش). این دسته از افراد به سبب خویشاوندی نشیبی محرم هستند. گروهی دیگر هم به سبب ازدواج با دخترها و زن ها محرم می شود که عبارتند از:۱ - شوهر۲ - پسر شوهر و پدربزرگ او. ۳ - شوھر مادر۔ ۴- شوهر دختر (داماد). به جز افرادی که نوشته شد، دیگر مردها نامحرم هستند، حتی شوهر خواهر و برادر شوهر، در ضمن اگر زنی با شرایطی که در کتاب های فقهی آمده است بچه ای را شیر دهد، آن بچه بر آن زن و افرادی دیگر محرم می شود.. بنابر آن چه نام برده شد، نگاه کردن به نامحرم، حرام است. در نگاه زن به مرد، نگاه کردن به صورت و دست ها تا مچ جایز و به سایر اعضای بدن، حرام است. البته سر، دستها تا بالای بازو، صورت و گردن، مردان نامحرم به طور متعارف پوشیده نیست، بنابراین آیتالله اراکی، فرموده اند: به مقداری که متعارف است نمیپوشانند، اگر مفسده نداشته باشد مانع ندارد. بر زن واجب است تمام بدن خود را از نامحرم بپوشاند، به جز صورت و دستها تا مچ که پوشاندن، آن واجب نیست. بچه ای که خوب و بد را نمی فهمد از احکامی که در باب نگاه کردن و پوشش بیان شد، خارج است، ولی احتیاط واجب آن است که زنان، بدن و موی خود را از پسری هم که بالغ نشده ولی خوب و بد را میفهمد و به حدی رسیده که مورد نظر شهوانی است بپوشانند." در تکلم بین زن و مرد، مراعات جدی بودن کلام و عدم تغییر لحن و حالت صوت، به خصوصی از طرف زن، لازم است. طبق آیه شریفه ۳۲ احزاب که آمده است: «ای زنان پیغمبر اگر شماپرهیزکاری کنید، در قدر و مقام، مانند هیچ یک از زنان دیگر نخواهید بود، پس نرمی نشان ندهید در گفتارتان، تا امیدوار نشود ان که در دلش بیماری است و گفتاری نکو بگویید.» هر چند در این خطاب به زنان پیغمبر تأکید شده که در تکلم با مرد نامحرم، کلام خود را با ناز و عشوه ادا نکنند تا در دل آنان که مرضی است، انحرافی ایجاد نشود، اما این تعلیم و دستور، برای سایر زنان نیز هست .

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد