اختلالات انطباق Adjustment Disorders چیست ؟؟ / قسمت دوم


اختلالات انطباق Adjustment Disorders چیست ؟؟  / قسمت دوم

ویژگی های بالینی اختلالات انطباق 

این اختلال متعاقب یک عامل استرس زا روی داده، اما ظهور آن الزاما فوری نیست. بین وقوع عاملی استرسی زا و شروع علائم ممکن است تا ۳ ماه فاصله باشد. علائم این اختلالی بسیار متغیرند. علائم جسمی در کودکان و سالمندان شایع است اما در هر سنی ممکن است دیده شود.  عوارض اختلال ممکن است به صورت رفتار تهاجمی و رانندگی بی احتیاط، افراط در مصرف الکلی، تقلب در مسئولیت های قانونی، و انزواطلبی ظاهر شود. این اختلال از راههای مختلف ممکن است خود را نشان دهد، با این حال، انواع مختلفی از اشکال بالینی وجود دارند از جمله:۱- اختلال انطباق همراه با خلق افسرده: تظاهرات عمده شامل خلق افسرده، گریه، و نومیدی است.۲- اختلال انطباق همراه با خلق مضطرب: با علائمی از اضطراب، نظیر عصبانیت، دلواپسی، و از کوره در رفتن تظاهر میکند.۳- اختلال انطباق همراه با آشفتگی کردار: این اختلال به طور عمده با تجاوز به حقوقی دیگران، یا نقض قواعد عرفی مهم، به تناسب سن فرد، تظاهر می نماید (مثل از زیر کار در رفتن، اوباش بازی، رانندگی بی پروا، نزاع، و قصور در انجام مسئولیت های قانونی)۴- اختلال انطباق همراه با آشفتگی توأم هیجانات و کردار: تظاهرات غالب شامل آشفتگی های هیجانی (افسردگی، اضطراب) میباشند.۵- اختلال انطباق همراه با خلق افسرده و مضطرب توأم: در این اختلال بیماران هم ویژگی های اضطراب و هم افسردگی را دارا می باشند.۶- اختلال انطباق که به گونه ای دیگر مشخص نشده است: تظاهر عمده شامل واکنشهای غیر انطباقی ناجور در مقابل استرس است. مثل انکار مطلق بیماری و عدم رعایت دستورات درمانی.سیر و پیش آگهیدر صورت درمان مناسب، پیش آگهی بیماری خوب است. اکثر بیماران در عرض ۳ ماه به سطح عملکرد قبلی باز میگردند. بعضی از افراد بعدها بهدرماندرمان انتخابی اختلال انطباقی، روان درمانی است. در بعضی از موارد، ممکن است از داروهای ضداضطراب و افسردگی استفاده شود.اختلالات انطباق Adjustment Disorders چیست ؟؟ / قسمت اول

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد