اختلالات ویژه در محتوای تفکر


اختلالات ویژه در محتوای تفکر

اختلالات ویژه در محتوای تفکر

  ۱- فقر محتوی کلام (Poverty of content): تفکری که بیان آن،اطلاعات اندکی به دست میدهد زیرا نامفهوم بوده و واژه های تکراری بیهوده و عبارات گنگ دارد. ۲- عقیده بیش بها داده شده: باور کاذب و غیرمعقولی ثابتی که شدت آن کمتر از هذیان است. ۳- هذیان (Delusion): عقیده باطلی است که با منطقی قابلی اصلاح نبوده و سایر اعضاء گروهی که شخصی متعلق به آن است، در آن عقیده شریک نیستند. انواع هذیان مشتملند بر: الف - هذیان عجیب و غریب (Bizarre Delusion): عقیده باطلی و عجیب و کاملاً نپذیرفتنی، مثلاً بیمار معتقد است که الکترودهائی توسط موجودات فضایی در مغزشی کاشته شده است. ب - هذیان منظم (Systematized Delusion): باور یا باورهای نادرست که با اتفاق یا مایه ای واحد به هم مربوط شدهاند. مثلاً بیمار معتقد است که توسط FBI ،CIA، مافیا، یا رئیسی خود تحت آزار و اذیت قرار دارد. ج - هذیان هماهنگ با خلق: هذیانی که محتوای آن متناسب با خلق است د - هذیان ناهماهنگ با خلق: هذیانی که از نظر محتوائی با خلق هماهنگ نیست یا ربطی به آن ندارد. مثلاً بیمار افسرده ای که معتقد است فرد مهمی میباشد. ه - هذیان نیست گرایی (Nehilistic Delusion): هذیانی است که در آن بیمار منکر وجود جسم خود، روان خود، و دنیای دور و بر خود است. مثلاً هوائی برای تنفسی نمانده است. هذیان فقر (Delusion of powerty): هذیانی است که در آن بیمار معتقد است دارو ندار خود را از دست داده و سرنوشت خود و خانواده او مرگ در اثر قحطی وگرسنگی استز - هذیان جسمی (Somatic Delusion): اعتقاد به این که بدن یا بخشی از آن بیماریا مسخ شده و دگرگون است. مثلاً باور به این که مغزشخص در حال پوسیدن یا خراب شدن است ح- هذیان های بدگمانی (Paranoid Delusions): در این نوعهذیان ها بیمار معتقد است که عدهای آزاردهنده دور و بر او هستند، که در خیابان تعقیبش میکنند، از پنجره ها و از پشت پرده های توری او رازیر نظر میگیرند، و در لباس مبدل مدام دنبال او هستند. انواع این هذیان ها مشتملند ہر: ۱- هذیان گزند و آسیب (Delusion of Persecution) : سوء ظن افراطی و غیر منطقی و عدم اعتماد به دیگران، ۲- هذیان بزرگ منشی (Delusion of Grandeur): اعتقاد به این که شخصں صاحب عظمت است4- هذیان اتهام به نفسی (Delusion of self-accusation): احساس بی دلیلی و باطلی پشیمانی و گناه. ۵- هذیان کنترل (Delusion of control): احساسی غلط مبنی بر این که اراده، افکار و احساسات شخصی به وسیله نیروهای خارجی کنترل می شود. این هذیان دارای انواع زیر میباشد: الف - ربایش فکر (Thought withdrawall) : عقیده هذیانی مبنی بر این که افکار شخصی از مغز او توسط نیروها و یا اشخاصی دیگری بیرون کشیده می شوند. کاشت افکار هذیان وارد نمودن افکار به ذهن توسط عواملی خارجی. پخش  افکار منتشر شدن افکار به دنیای خارج، به گونه ای که انگار افکار در هواپخش می شوند. د - کنترل افکار (Thought control): باور هذیانی مبنی براین که افکار شخصی توسط نیروها یا افراد دیگری کنترل می شود. » بی وفائی شخصی مورد علاقه، نام دیگر این اختلال حسادت هذیانی (Delusional Jealousy) می باشد ارتومانی (Erotomania): باور هذیانی که در زنان بیشتر از مردان دیده می شود، مبنی بر این که شخصی عمیقاً عاشق بیمار است.6- دروغپردازی خیالی: نوعی دروغگوئی که در آن به نظر میرسد شخصی به واقعیت خیالات خود اعتقاد دارد و براساس آنها عمل میکند. گرایش یا اشتغال فکری: تمرکز فکری روی یک عقیده بخصوصی، همراه با یک مایه عاطفی قوی، مثل گرایش پارانوئید یا اشتغال ذهنی با افکار خودکشی.7- ایگومانی (Egomania): اشتغال ذهنی بیمارگونه با خود8- مونومانی (Monomania): اشتغال ذهنی با موضوعی واحد. 9- خود بیمارانگاری (Hypochondria): اختلالی است که در آن اشکال عمده تفسیر نادرست علائم و احساس های جسمی به عنوان پدیدههای غیر عادی است که منجر به اشتغال ذهنی بیمار با ترس از داشتن، یا باور به داشتن یک بیماری میگردد.10- وسواس فکری (Obsession): عقیده، هیجان، یا تکانهای که مکرراً و مصرانه خود را وارد هشیاری شخص میکند، هر چند برخلاف میل شخص11- وسواس عملی (Compulsion): تکانه ای غیرقابل مقاومت برای انجام یک عمل غیرمنطقیبد دهنی  (Coprobalta): ادای غیر ارادی کلمات زشت12- فوبی (Phobia): ترس بیمارگونه مقاوم و غیر مقاوم، همراه با اضطراب شدید. انواع آن عبارتند از: الف - فوبی خاض (phobia عللهعsP): ترس محدود به موضوع یا شیء واضح، مثلاً ترس از عقرب یا سوسک).13- فوہی اجتماعی (Social phobia): ترس از موقعیت هایی که شخصی در معرض امتحان و دقت دیگران قرار دارد مثل ترس از سخن گفتن در حضور جمعج - اکروفوبیا (Acrophobia): ترس از جاهای مرتفع. Agoraphobia) auk»Ayio-o( ترس از حضور در فضاهای باز.د- ایلوروفوبیا (Ailurophobia): ترس از گربه ز- اریتروفوبیا )Erythrophobia(* ترس از سرخ شدنی صورت۔ ح - پانفوبیا )Panphobia): ترسی از همه چیزه ط-کالاستر,Claustrophobia) Less): ترس از مکان های بسته. ی - زینوفوبیا )Xenophobia(* ترسی از بیگانه ها ترس از حیوانات.۱4- Noesis: حالتی الهام گونه که در آن نوری بسیار تند پدید میآید و همراه با آن، این احساس به شخصی دست میدهد که برگزیده شده تا رهبر و فرمانده باشد اتحادی اسرارآمیز با نیرویی بی انتها. این احساس اگر با محیط فرهنگی و مذهب بیمار هماهنگ باشد، اختلال محتوای فکر محسوب نمی شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد