اختلال در خود انگاره (هویت شخصی)


اختلال در خود انگاره (هویت شخصی)

اختلال در خود انگاره (هویت شخصی)

 تشخیص پرستاری اختلال در خود انگاره (هویت شخصی) تعریف عدم توانایی در تمایز « خود از غیر خود» علل اضطراب شدید و سرکوب شده؛ ضربه های دوران طفولیت؛ مورد سؤ استفاده قرار گرفتن، ضرب و شتم دوران طفولیت؛ مورد تهدید قرا گرفتن تمامیت جسمی؛ مورد تهدید قرار گرفتن پنداشت از خود؛ ورشد ناقص (من)).هدفبیمار تا هنگام ترخیصی به وجود شخصیت های متعدد در خود پی برده و بتواند موقعیت های مولد فشار روانی که تسریع کننده انتقال از یک شخصیت به شخصیت دیگر می باشند. مورد شناسایی قراردهد بیمار قصد خود را برای رعایت مراقبت دراز مدت بیان کند.مداخلات پرستاری ۱- بیمار باید رابطه مبتنی بر اعتماد با شخصیت اصلی و هر یک از شخصیت های دیگر برقرار کند. اعتماد اساسی رابطه درمانی است. هر یکی از شخصیت ها خود را به صورت یک ماهیت جداگانه مدنظر قرارداده که ابتدا باید به این صورت با آن مواجه شد. ۲- به بیمار کمک کنید تا به وجود شخصیت های غیراصلی پی ببرد. بیمار ممکن است از این واکنش های تجزیه ای در موقعیت های فشارزای روانی آگاهی داشته باشد.۳- بیمار را در تعیین نیازی که هر یکی از شخصیت های فرعی در هویت فردی او ایفاء می کند ، یاری دهید.۴- بیمار را یاری کنید تا موقعیت های مولد فشار روانی که باعث انتقال از یک شخصیت به شخصیت دیگر می شود را شناسایی کند. اینموقعیتها را به دقت مشاهده و ثبت کنید. این یافته ها جهت کمک به بیمار در ارائه واکنش های انطباقی به منظور رفع نیاز به انتقال از یک شخصیت به شخصیت دیگر لازم است. شخصیت های فرعی را کمک کنید تا بفهمند که «وجود» آنها نابود نخواهد شد، بلکه به صورت یک هویت واحد در فرد تلفیق میشوند. چون این شخصیت ها به صورت ماهیتی جدا عمل میکنند، رفع کامل آنها سبب ترسی و ایجاد حالت دفاعی در فرد می شود. بیمار را به هنگام افشاء تجارب دردناک حمایت کرده و او را در مورد درمان درازمدت مطمئن کنید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد