اختلال در خود انگارہ (اعتماد به نفس پائین) چیست ؟؟


اختلال در خود انگارہ (اعتماد به نفس پائین) چیست ؟؟

اختلال در خود انگارہ (اعتماد به نفس پائین) چیست ؟؟

 

تشخیص پرستاری

اختلال در خود انگارہ (اعتماد به نفس پائین)

تعریف

این حالتی که فرد ارزش کمی برای خود قائل می شود، اعتماد کمی به خود دارد، و خود را در موقعیتی پائین تر از دیگران می یابد.

علل احتمالی

فقدان بازخورد مثبت، نیازهای کامیاب نشده وابستگی،تعویق در رشد و تکامل «من»، بازخورد منفی مکرر که منجر به از بین رفتن ارزشمندی خود می شود، و نظام خانوادگی معیوب (ناتوان).

هدف

تا موقع ترخیص، بیمار نگرشی مثبت نسبت به خود پیدا کند.

مداخلات پرستاری

۱- فعالیت هایی را برای بیمار برنامه ریزی کنید که احتمالی موفقیت در آنها وجود دارد. موفقیت موجب ارتقاء اعتماد به نفس می شود. ۲- با بیمار ماری رفتار کنید که دریابد شما او را به عنوان انسانی ارزشمند .قبول دارد ۳- بیمار را برای شناسانی جنبه های مثبت خود و تنظیم طرحی برای تغییر ویژگی هایی که آنها را منفی میداند یاری دهید. افرادی که از اعتماد به نفس  پایینی برخوردارند اغلب به سختی قادر به شناسایی جنبه های مثبت خود هستند  . ۴. بیمار را در این و کمک کنید تا با شرکت در فعالیت های درمانی و انجام کارها در این خود، با ترسی ناشی از شکست روبرو شود. ۵) اجازه کار بیمار در مورد شکست های گذشته خود فکر کند و درصورت اصرار وی  توجهی به او نکنید. بی توجهی به این رفتارها ممکن است از تکرار آنها جلوگیری کند. ۶. حتی الامکان کار از بازخورد منفی استفاده نکنید. بازخورد منفی برای فردی که دارای اعتماد به نفس پائینی است می تواند بسیار تهدید کننده است ۷- بیمار را تشویق کنید تا مسئولیت های شخصی و تصمیم های مربوط به مراقب از خود را به طور مستقل به عهده بگیرد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد