اختلال و نشانه های روانی


اختلال و نشانه های روانی

اختلال و نشانه های روانی

 هیجانهیجان احساسی است مرکب از اجزای روانی، جسمانی، و رفتاری که با  عاطفه و خلق در مرتبط است.عاطفهعبارت است از حالت هیجانی شخصی که اندیشه او را همراهی میکند به عبارت دیگر تظاهر هیجان که به وسیله بیمار ابراز می شود و توسط دیگران مشاهده می شود را عاطفه گویند. عاطفه انواع گوناگونی دارد:۱- عاطفه متناسب حالت طبیعی که در آن هیجان با عقیده، فکر یا گفتار همراه با آن هماهنگی است. ۲- عاطفه نامتناسب عدم وجود هماهنگی بین احساسات هیجانی و عقیده، فکر، یا گفتار همراه با آن، ۳- عاطفه کند. کاهش شدید در شدت احساس های عاطفی. ۴- عاطفه محدود یا متراکم کاهش احساس های عاطفی، که نسبت به عاطفه کند از شدت کمتری برخوردار است. ۵- عاطفه سطحی فقدان کامل یا تخریبی هر گونه نشانه ای از ابراز عواطف، از جملهصدای یکنواخت و چهره بی حرکت. تغییر سریع و ناگهانی احساس هیجانی، بدون ارتباط با محرک های بیرونی خلقخلق عبارت است از هیجانی نافذ و مستمر که توسط بیمار تجربه شده و ابراز می شود و توسط دیگران مشاهده میگردد، از قبیلی افسردگی، سرخوشی، و خشم. انواع تغییرات خلقی عبارتند از: ۱- خلق ملال انگیز ( Dysphorie Mood): خالقی ناخوشایند۲- خلق متعادل (Euthymic Mood): وضعیت طبیعی خلق بدین معنا که خلق غمگین یا سرخوشی نباشد. ۳- خلق تحریک پذیر: زود ناراحت شدن و خشم آوردن، ۴- نوسان خلق یا خلق بی ثبات: نوسانات بین دورههای افسردگی و سرخوشی و اضطراب. ۵ - خلق بالا: اعتماد به نفسی داشتن و احساسی لذت، خاقی بشاشتر از حالت طبیعی. ۶- نشئه (Euphoria): احساس سرخوشی شدید همراه با احساس بزرگ منشی. ۷- جذبه یا خلسه (Ecstasy): احساسی شور و شعف شدید. ۸- افسردگی: احساسی پسیکو پاتولوژیک غمگینی، ۹- ترک لذت (Anhedonia): فقدان علاقه و کنارکشیدن از تمام فعالیت های لذت بخش، که اغلب با افسردگی همراه است.۱0-آلکسی تایمی (Alexithylmia): ناتوانی یا دشواری در شرح دادن یا آگاهی یافتن از هیجانات و خلق و خود.سایر هیجانات ۱- اضطراب: احساس دلواپسی به علت انتظار خطری که ممکن است درونی یا بیرونی باشد۲- اضطراب موج آزاد (Freenloating Anxiety): احساس ترس گسترده و بدون کانون مشخصی که به فکر خاصی بستگی ندارد. ۳- ترس: اضطراب ناشی از خطری واقعی و هشیارانه شناخته شده۴- تهییج (Agitation): اضطراب همراه با بی قراری حرکتی شدید. ۵- تنش (Tension): افزایشی فعالیت روانی و حرکتی که نامطبوع است۶- هراس (panie): حمله حاد، دورهای و شدید اضطراب همراه با احساسی بیش از حد ترسی همراه با بروز علائم سیستم عصبی خودکار. ۷- بی احساسی (Apathy): حالت کندی هیجانی همراه با احساسی انفکاک یا بی تفاوتی، ۸- دوگانگی احساسی (Ambivalence): وجود همزمان دو تکانه متضاد در یک شخصی نسبت به یک چیز.D تغییرات فیزیولوژیک مربوط به خلق ۱- بی اشتهایی: فقدان یا کاهش اشتها. ۲- پرخوری: افزایشی اشتها و میزان مصرف غذا۳- بی خوابی (Ins omnia): فقدان یا کاهش توانایی به خواب رفتن. ۴- پرخوابی (Hypersomnia): خوابیدن بیش از حد.۵- تغییرات روزانه خلق : خلق به طور منظم صبح ها و بلافاصله پس برخاستن از خواب بدتر است و در طول روز بهتر می شود. ۶- کاهش لیبیدو (Libiido): کاهش میل، انگیزه، و عملکرد جنسی. ۷- یبوست: ناتوانی یا اشکال در اجابت مزاج،

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد