ارتباطات اجتماعی و بیماری ام اس


ارتباطات اجتماعی و بیماری ام اس

ارتباطات اجتماعی و بیماری ام اس

 

ارتباطات اجتماعی خود را حفظ کنید. به عنوان مثال، اگر روابط اجتماعی شما در حول و حوش باشگاه تنیس سیر می کند، لازم است راهی بیابید که ارتباطاتان را با دوستان حفظ کنید.

حتی اگر مثل سابق به این ورزشی نمی پردازید. این میتواند یک چالش واقعی باشد، به خصوص اگر معلوم شود «دوستانتان» بیشتر مجذوب بازی تنیستان بوده اند تا خودتان، واضح است چنین افرادی، واقعا «دوست» شما نیستند، بنابراین باید به دنبال این باشید که افقهای آشنايې با دیگران را گسترش دهید، افرادی همچون همکاران، بچههای مسجد، یا رفقای شاغل در دیگر ادارات. تبریل ارتباط پرستارانه به رابطه ی زناشویی توا"با توجه در صورتی که بیماری ام اس به صورت بارزی پیشرفت کند، حفظ یک رابطه ی زناشویی سالم، کاری بس دشوار خواهد بود

هرچه فرد مبتلا به ام اس ناتوان تر شود، احتمال بیشتری دارد که شریک زندگی اش درگیر مراقبت از وی شود. فعالیتهای پرستارانه طیف وسیعی از کمک گه گاهی در فعالیتهای روزمره از قبیل مصرف داروها، بستن دکمه ها و تهیه ی غذا گرفته تا مراقبت تمام وقت برای پوشیدن لباس، .رفتن به حمام و دستشویی و خوردن غذا را در بر میگیرد زمانی که یک نفر، مدام مشغول گرفتن مراقبتهای پرستاری باشد و همسر وی یکسره در حال سرویس دادن، رابطه ی آنان دیگر در وضعیت تعادل قرار ندارد و بدینسان اساس و زیربنای دادوستد در رابطه ی زناشویی از بین میرود. اما واقعا نیازی نیست وضع بدین گونه باشد -- به استثنای زمانی که اختلالات شدید شناختی در میان باشد که خوشبختانه این وضعیت در ام اسنسبتاً نادر است.

هر فردی می تواند به طرز چشمگیری در امور زناشویی حضوری فعال داشته باشد، حتی اگر این امور را به گونهای متفاوت انجام دهد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد