ارتباط دیابت با وزنه برداری


ارتباط دیابت با وزنه برداری

 ارتباط دیابت با وزنه برداری

تحقیقات نشان میدهد که وزنه زدن به جلوگیری از دیابت نوع ۲ در مردان کمک می کند. محققان دریافتند که دمبل زدن مداوم این خطر را بیش از ۳۰ درصد کاهش میدهد. نتایج این مطالعه در مورد بیش از ۳۲ هزار مرد در مجله «آرشیو پزشکی داخلی» منتشر شده است.انجام ورزش به طور منظم میتواند از بیماریهای مختلف جلوگیری کند. بلند کردن وزنه (وزنه برداری های تمرینی و سبک) جایگزین برای ورزشهای پرتحرک مانند دویدن است. پژوهشگران دانشکدهٔ بهداشت دانشگاه هاروارد آمریکا و دانشگاه جنوبی دانمارک تمرینات این گروه از مردان را طی یک دوره ۱۸ ساله بررسی کردند: در این مدت ۲۳۰۰ نفر به دیابت نوع ۲ مبتلا شدند.آنها دریافتند که پنج روز وزنه زدن در هفته به مدت روزانه ۳۰ دقیقه میتواند خطر دیابت را ۳۴ درصد کاهش دهد. همچنین گزارش میدهند که حتی ورزش کمتر، یعنی هفته ای یک ساعت، خطر ابتلا به دیابت را تا ۱۲ درصد کاهش میدهد. با این حال، ورزشهای پرتحرک اگر به طور مستمر انجام شود تأثیر بیشتری دارد و خطر ابتلا به دیابت را پنجاه درصد کاهش میدهد. بر اساس این مطالعه، ترکیب این دو نوع ورزش بیشترین تأثیر را داشته که معادل کاهش ۵۹ درصدی بود.

رابطه ی دیابت با  وزنه زدن

تحقیقات حاکیست که وزنه زدن به جلوگیری از دیابت نوع   2در مردان کمک می کند.محققان دریافتند که دمبل زدن مداوم این خطر را بیش از ۳۰ درصد کاهش می دهد.نتایج این مطالعه به روی بیش از ۳۲ هزار مرد در مجله “آرشیو پزشکی داخلی” منتشر شده است.از قبل معلوم بود که انجام ورزش به طور منظم می تواند از بیماری های مختلف جلوگیری کند.اما مطالعه تازه مهم تلقی می شود چون بلند کردن وزنه جایگزینی برای ورزش های پرتحرک مانند دویدن است.پژوهشگران دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه هاروارد آمریکا و دانشگاه جنوبی دانمارک این گروه از مردان را طی یک دوره ۱۸ ساله بررسی کردند.در این مدت ۲۳۰۰ نفر به دیابت نوع ۲ مبتلا شدند.آنها دریافتند که پنج روز وزنه زدن در هفته به مدت روزانه ۳۰ دقیقه می تواند خطر دیابت را ۳۴ درصد کاهش دهد.اما آنها همچنین گزارش می دهند که حتی ورزش کمتر، یعنی هفته ای یک ساعت، خطر ابتلا به دیابت را تا ۱۲ درصد کاهش داد.با این حال، ورزش های پرتحرک اگر به طور مستمر انجام شود تاثیر بیشتری داشت و خطر ابتلا به دیابت را پنجاه درصد کاهش داد.براساس این مطالعه ترکیب این دو نوع ورزش بیشترین تاثیر را داشت که معادل کاهشی ۵۹ درصدی بود.آندرس گرونتود نویسنده اصلی مقاله “آرشیوه پژشکی داخلی” گفت برای بسیاری از مردم شروع یا ادامه ورزش های پرتحرک سخت است.اما به گفته او نتایج این مطالعه نشان می دهد که وزنه زدن را می توان تا حدود زیادی جایگزن آن ورزش ها کرد.معلوم نیست که این نتایج در مورد زنان هم صادق باشد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد