ارتباط رنگ چشم و صفات اشخاص !!!


ارتباط رنگ چشم و صفات اشخاص !!!

ارتباط رنگ چشم و صفات اشخاص !!!

تشخیص مشخصات اشخاص با رنگ چشمشان

متخصصان معتقدند که از رنگ چشم می توان تشخیصی بیماری یا سلامت آن شخصی را داد. (شما هم همین عقیده را داریدزیرا بمحض اینکه دیدیذ سفیدی چشم یک نفر زرد شده است میگوئید حتماً کبدش خوب کار نمیکند و چربی و تخم مرغ نباید بخورد. و سایر رنگهای غیرطبیعی و باید به جستجوی آن بیماری رفت و درمان کرد. بهرحال برطبق این فرضیه وضعیت ساختمان کلی بدن،استخوان بندی، اعضای بدن، خون، سیستم لمفاتیک (بلغمی مزاج بودن) همه و همه در چشم منعکس می شوند. البته این موضوع با (رفلکسولوژی) که تغییرات بدن در پای او منعکس می شود متفاوت است و این دو با هم تفاوت کلی دارند، زیرا (ایریدولوژی) یا همان مطالبی که در بالا گفته شد یک شاخه ا ی ازپزشکی یا مکمل پزشکی است و به تنهائی قابل درمان نیست.

وانگهی مطالعه در عنبیه (قرنیه چشم) نه فقط سلامت شخصی را نشان میدهد بلکه وقتی طفلی یا پسربچه ای مثلا سنگ میزند وپای مرغ منزلش را می شکند، ناراحتی ای هم در چشم آن مرغ پیدا می شود وقتی که پای شکسته مرغ سالم شد میبینیم که ناراحتی چشم آن مرغ هم از بین میرود. باین موضوع اولین دفعه VOn peCzely پی برد و بعدا در اروپا، سوئد، آلمان، دیگران به تحقیق بیشتر پرداختند و اکنون مدارسی تخصصی در نقاط مختلف دنیا برای شناسائی بیشتر این موضوع برپا شده است که بخصوص در لندن angela bradbury روی این موضوع عمل هم می نمایند در آلمان بهمین طریقه و در انگلستان پزشکان زیادی پیرو این عقیده و عمل آن هستند. رنگ چشم ܝܝ ܝܝܝܝ استعداد جسمانی به آبی خاکستری المفاتی کی (بلغمی مزاج) آلرڑی ۔ آرتریت ۔ ناراحتی های ریوی - عفونتها (برنشیت) مستعد به شلی و ولی بودن. قهوه ای مقاوم ناراحتیهای جهاز تنفسی - کمبود مواد معدنی ۔ جسمی - (مثل کم خونی) - ناراحتی های غدد - عوارضی جهاز هاضمه ناراحتیهای معدی - (مثل یبوست) اما معمولاً ورزشکار فندقی HAZEL | صفراوی مزاج - اگر رنگ فندقی | مثل رنگ قهوهای و سبز تمایل به مخلوط باشد تمایلات شخصی | ناراحتیهای کبدی - کیسه صفراوی هم مخلوط می شود. دارد. مخلوطی است که از دو رنگ بنابراین معمولاً صفت مشخص مخلوط و متفاوتی دارد. سبز در نتیجه رنگ غیرطبیعی آبی تمایل به چشم آبی رنگ دارد. و هم بدست می آید. بنابراین بیشتر چنین خاکستری شخصی میشود تمایلات مشخصه آبی را دارا | تنبلی و وقت گذران کبدی - غروبها میباشد. حالت تهوع دارد. استعدادی به پیدا کردن سنگ صفراوی خواهد داشت.

نگاهی به آینده شخص

در برخی مدارس و بعضی متخصصان بر این عقیده اند که با مطالعه رنگ چشم و قرنیه و عنبیه چشم می توان به شخصیت و آتیه و آینده آن شخص پی برد مقصود از لحاظ جسمی و مزاجی است نه فالگیری و کف بینی، البته کسان دیگری (در اقلیت) اعتنائی بر این فرضیه ندارند و چشم و رنگ چشم را فقط عضوی از بدن میدانند، اما اکثریت کاملاً مخالف این اقلیت هستند و مصرانه بر این عقیده اند که اختلالات داخلی بدن در چشم اثر بخصوص دارد و برعکس، بین خودمان و در لندن Tavi POmniah هم بر اینعقیده ایم که با نگاه کردن به چشم یک نفر میتوانیم بفهمیم و بدانیم که او در حال خشم و غظسب است یا در آرامش خاطر، اختلالات بیرونی ایک نفر در چشمان او اثر بخصوص میگ ذاردو برعکس از رنگ چشمان او می توان به صفات درونی او پی برد ناراحتی های کبدی، اختلالات کلیوی، اغتشاشات دماغی و عصبی، کمی فشار خون، زیادی فشارخون بیماری قند (دیابت) همه و همه را پژوهشگران می توانند از رنگ چشم و قرنیه چشم او بشناسد و درصدد رفع آنها برآیند.

چطور عمل می شود؟

این چنین پژوهشگران براین فرضیه اند که هر کسی با صفاتی با ضعف و شدت بخصوصی بدنیا میآید و این صفات در چشم و در رنگ چشمان او منعکس است. بزبان دیگر چشم و رنگ چشم مثل نوار گویائی است که آینده جسمانی آن شخصی را در سن و سال و جنسی او میتواند تعیین کند، البته از لحاظ صفات داخلی او ونه آینده نگری آن شخصی، بنابراین برای دانستن صفات داخلی شخصی باید اولین دفعه برنگ چشم او دقت کرد، آبی است، قهوه ای است، سبز است که بیشتر (آبی خاکستری) و قهوهای می شوند، بندرت فندقی که این رنگ بیشتر زمینه آبی دارد، آری.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد