ارهاش RH خون چیست ….؟؟


ارهاش RH خون چیست ….؟؟

ارهاش RH خون چیست ....؟؟

 نام ارهاش از نام میمونی به نام «نریزوس» گرفته شده است. ارهاش نام ماده ای است که در خون میمون مذکور بوده و در حدود ۸۰ درصد از انسانها این ماده مخصوص در خونشان وجود دارد که می گویند ارهاش مثبت و در ۲۰ درصدی که ارهاش موجود نیست میگویند منفی است.(RH) عامل شیمیایی است که در خون ۸۵ در صد از مردم یافت می شود. تفاوت های ژنتیکی بین جنین و مادر موجب اختلال در کیفیت رشد جنین می شود. مادری که ارهاش خونش مثبت باشد خطری متوجه جنین نمی شود اما اگر مردی با ارهاش مثبت با زنی با ارهاش منفی ازدواج کند این وصلت احتمال دارد در کودکشان اثر سوئی بگذارد.اگر کودکی ارهاش مثبت داشته باشد خون مادر احتمالاً در مقابل، پادتن تشکیل می دهد و در دوران بارداری بعدی پادتن های خون مادر ممکن است به ارهاش مثبت خون جنین حمله کند و باعث خراب شدن گلبول های خون می شود و یا اثرات سوء شدیدتری مانند عقب ماندگی روانی، فلج مغزی، کری و در شرایطی به مرگ منجر شود. وقوع اختلال مربوط به ارهاش نادر و قابل کنترل است.اما امروزه با پیشرفت علوم پزشکی می توان مانع از چنین اختلالاتی شد. زیرا کودک پس از تولد آزمایش می شود، اگر مادری با ارهاش منفی فرزندی با ارهاش مثبت به دنیا آورد واکسنی به مادر تزریق می شود تا قبل از شروع پادتنها ارهاش مثبت موجود در خون کودک را از بین ببرد و از این روش استفاده کرده و میتوان از نتایج وخیم آن جلوگیری نمود.

بارداری

اگر پدر و مادر هر دو Rh مثبت و یا Rh منفی و یا پدر Rh منفی و مادر Rh مثبت باشد، در دوران بارداری ناسازگاری Rh به وجود نمی آید. اما اگر پدر از گروه خون Rh مثبت و مادر از گروه خون Rh منفی باشد، فرزندان آنها اغلب Rh مثبت خواهند شد و در چنین حالتی ناسازگاری Rh بین مادر و جنین به وجود خواهد آمد. به این ترتیب نوزاد دچار کم خونی شَدید و یرقان می شود.البته بارداری های معدودی به مشکل جدی Rh ختم می شوند و آن را هم می توان با انتقال خون به نوزاد پس از تولد یا رساندن سرم مخصوص (که مانع می شود تا خون پادتن هایی ضد عامل Rh بسازد) به مادر، مهار کرد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد