ازدواج چه تاثیری روی وسواس دارد?


ازدواج چه تاثیری روی وسواس دارد?

ازدواج چه تاثیری روی وسواس دارد?

ازدواج جزء عوامل آشکار ساز وسواس می باشد و در صورت اختلافات شدید بین همسران و فقدان طلاق، همسر می تواند عامل نگهدارنده .وسواس بشمار آید در هر شکل، از میان کلیه زنان متأهلی که به دلیل وسواس به «من» مراجعه می کنند، تقریباً ۹۹٪ آنها ذکر می کنند که زمینه های وسواس داشتند، ولی پس از ازدواج یا پس از اولین زایمان و نظایر آن، بیماری، خود را نشان داد و آشکار گشته و گاهی نیز تشدید شد.به همه جوانان هشدار می دهیم که در صورت داشتن شخصیت وسواسییا اختلال وسواس خفیف، قبل از ازدواج مشاوره لازم را داشته باشند.

چرا ازدواج باعث آشکارسازی وسواس می شود؟

ازدواج برای افراد عادی هم تولید بحران می کند. مسایل عشقی، فرهنگی، جنسی، ناسازگاری های زوجی، اقتصادی، اجتماعی، شغلی، بچه دار شدن، افزایش احساس مسئولیت و مثل آن، همگی باعث تغییر روش زندگی می شوند که فرد وسواسی بدلیل انعطاف ناپذیری قدرت کمی برای سازگاری دارد. از طرف دیگر فرد وسواس بدلیل کم توانی یا سرد مزاجی جنسی، مشکلات جدی و جدیدتری پیدا خواهد کرد که همگی ارمغان ازدواجاست. اما از  همه مهم تر اینکه فرد وسواس به همه دلایل از جمله به دلیل تردید در تصمیم گیری، در انتخاب خود تردید کرده و نارضایتی معکوس خود از ازدواج واقع شده را هم در شکل وسواس نشان خواهد داد. ۹۹ ٪ مراجعین من زن هستند و ۹۹٪ این ۹۹٪ از زندگی زناشویی ناراضیهستند

آیا مشکلات روابط زناشویی - جنسی می توانند در بروز وسواس تأثیری داشته باشند؟

مراجعینی که در زمینه مسائل جنسی مشکلات اساسی دارند، پیش آگهی درمان نامطلوبی دارند.اساساً این افراد در مورد رفتار جنسی، میل جنسی، تکرار اعمال جنسی، تکنیک های جنسی، اختلالات جنسی و کمبود میلی جنسی و هر نوع مشکلی که در رابطه با مسائل جنسی می باشد، باید مورد .بررسی قرار گیرند المراجع خانمی داریم که همسرش هم جنس باز است، در نتیجه هشتسال است که منتظر... بنابراین خانم ها به ویژه در مورد درمان مسائل جنسی خود، نباید مقاومتىنشان دهند بلکه باید همه را مطرح کنند . برای اختلالات جنسی راهحلهای بسیار زیادی داریم برای انحرافات جنسی که عموماً در مرداناست نه در زنان، راه حل هایی هست و گاهی لازم است که یک زن وسواسی، برای حل مسائل جنسی خود از همسرش طلاق بگیرد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد