ازمون های قلبی – عروقی در امادگی جسمانی 


ازمون های قلبی – عروقی در امادگی جسمانی 

ازمون های قلبی - عروقی در امادگی جسمانی 

  آزمون های قلبی - عروقی بسیاری وجود دارد که می توانند کارآیی قلب و شش ها را اندازه بگیرند. بهترین این آزمون ها، آن هایی هستند که در آزمایشگاه فیزیولوژی انجام می شوند؛ زیرا روی دستگاه های ترید میل و یا دوچرخه کار سنج می توان ضمن فعالیت، مدار اکسیژن را نیز جمع آوری کرد.آزمون های دیگری نیز وجود دارد که می توانید خارج از آزمایشگاه فیزیولوژی انجام دهید؛ البته آنها هم به وسیله نیاز دارند. اگر بتوانید بدوید، یکی از بهترین آزمون ها آن است که کوپر در کتاب (هوازی جدید) اشاره کرده است. در آزمایش کوپر، مقدار مسافتی را که می توانید در ۱۲ دقیقه بدوید، میزان آمادگی شما را مشخص میکند. اگر می خواهید کارآیی قلبی - تنفسی خود را اندازه بگیرید، اما نمی توانید بدوید، آزمایش دیگری را در خانه انجام دهید که در زیر به شرح آن می پردازیم. با انجام این آزمون می توانید از میزان آمادگی قلبی - عروقی خود مطلع شوید. در این آزمون به یک نیمکت یا پله با ارتفاع ۲۵ سانتی متر و یک کورنومتر و یک دستگاه پخش ریتمیک نیاز دارید. سعی کنید ۵ دقیقه قبل از انجام آزمایش استراحت کنید و یک ساعت قبل از آن هم، نه چیزی بخورید و نه سیگار بکشید. ابتدا ضربان قلب خود را در هنگام استراحت اندازه بگیرید و مطمئن شوید که کاملاً استراحت کرده اید بعد به مدت ۳ دقیقه روی نیمکت با سرعت ۲۴ گام در هر دقیقه قدم بزنید؛ در هر ۵ ثانیه ۲ گام (هر بالا و پایین کردن پاها یک گام حساب می شود). ضمن اجرای این حرکت، سعی کنید پشت تان صاف باشد. پس از گذشت سه دقیقه از آزمون پله بنشینید و در مدت ۵ ثانیه ضربان قلب را اندازه بگیرید و بعد در ۱۲ ضرب کنید. به این ترتیب، ضربان قلب در مدت یک دقیقه به دست می آید

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد