از آنچه قابل پیش بینی است استرس زده نشوید


از آنچه قابل پیش بینی است استرس زده نشوید

از آنچه قابل پیش بینی است استرس زده نشوید

 در بسیاری از صنایع برخی از رویه های استاندارد با مسائل تا حدود زیادی قابل پیشبینی اند. برای بارهای نخست، روی دادن بعضی مسائلی می توانند تولید استرسی و اضطراب کنند. اما وقتی به این ها توجه داشته باشید و بتوانید پیش بینی کنید که چه نتایجی به دست خواهند آمد، احمقانه است اگر به خاطر آنها ناراحت شوید.با این حال بسیاری از مردم را می بینیم که بی جهت استرس زده اند. آنها همچنان ناراحت می شوند، عصبانی می شوند و درباره انگارهای که من دوستان و آشنایانی دارم که خدمه پروازند. بسیاری از آنها برایم گفته اند که بعضی از همکارانشان در حالی که می توانند شرایط پرواز را پیش بینی کنند، در جریان پرواز کنترل خود را از دست میدهند و آشفته می شوند. مثلاً یکی از آنها هرگاه پروازی با تأخیر انجام می شود، به شدت استرس زده می شود. به شوهرش زنگ میزند و از کار پراسترسی که دارد شکایت میکند. بعد هم ناراحتی اش را با دوستانش درمیان میگذارد. (دوستانی که قبلاً صدها بار موضوع مشابهی را از زبان او شنیده اند). او به جای اینکه به خود بگوید: البته درمواقعی پرواز تأخیر پیدا می کند، نسبت به آنچه قابل پیش بینی است واکنش نا مطلوب نشان می دهد خد مه پرواز دیگری که مرد است، هرگاه با مسافر بی ادبی رو به رو شود ناراحت می شود. او میداند که هراز گاهی با چنین مسافرانی رو به رو می شود؛ با این حال هرگاه این اتفاق میافتد، به شدت ناراحت می شود و موضوع را با دیگران در میان میگذارد. حسابداری را می شناسم که کارش در ماه اسفند و فروردین زیاد می شود، در نتیجه نمی تواند ساعت ۵ اداره اش را ترک کند. او با آنکه این موضوع را میداند، اما هر بار که این اتفاق می افتد ناراحت می شود و احساسی می کند که مجبور است ناراحتی خود را با دیگران در میان بگذارد. یا یک پلیس راهنمایی را می شناسم که وقتی رانندگان از سرعت مجاز تندتر حرکت میکنند ناراحت می شود و موضوع را شخصی به دل میگیرد و این مأموران راهنمایی دیگری را هم می شناسم که ابداً عصبانی نمی شوند زیرا می توانند این شرایط را به خوبی پیش بینی کنند. قبل از آنکه بگویید این ها مثال های پیش پاافتاده ای هستند، من هرگز از شوید. حتماً شما هم موضوعاتی را که بیش از اندازه و بی جهت ناراحتتان میکند تجربه و تحمل کرده اید. من شخصاً باید اذعان کنم که با شرایط این چنینی رو به رو بودهام. شما هم حتماً چنین مواردی را تجربه کرده اید. گرچه موضوعات از شخصی تا شخصی دیگر تفاوت میکند و با آنکه بسیاری از حوادث، چندان ویژه به نظر نمی رسند، اما شما هم میدانید که حوادثی از این دست روی می دهند.وقتی به این موضوعات قابل پیش بینی توجه کنید، بخش مهمی از استرس تان از بین میرود. می توانید ذهن خود را برای قبول حوادثی که میدانید روی خواهد داد آماده کنید. می توانید ساده تر نفس بکشید و شاید راه های بهتری برای قرار گرفتن در آرامش پیدا کنید. امیدوارم این کار همانطور که به من کمک کرده است به شما هم کمک کند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد