از استخوان های کانیفورم چه میدانید؟!


از استخوان های کانیفورم چه میدانید؟!

از استخوان های کانیفورم چه میدانید؟!

استخوان های کانیفورم

سه استخوان داخلی، میانی و خارجی هستند که در تشکیل قوس عرضی کف پا عامل مهمی هستند. در عقب باستخوان ناویکولار و در جلو با قاعده اولین، دومین و سومین متاتارسال مفصل می شوند. کانیفورم داخلی بزرگترین و کانیفورم میانی کوچکترین آنها است.کانیفورم داخلی (cuneiform medial): داخلی ترین استخوان ردیف دیستال استخوان های تارسال است که گوه ای شکل هستندو استخوان کانیفورم داخلی ،بزرگترین استخوان کانیفورم می باشد. کانیفورم میانی (cuneiform intermediate): استخوان های میانی ردیف استخوان های کانیفورم است و کوچکترین استخوان کانیفورم. کانیفورم خارجی (cuneiform intermediate): استخوانی که در بین استخوان کانیفورم میانی و کوبوئید قرار گرفته است . استخوان های کانیفورم ،در سمت پروگسیمال با استخوان ناویکولار و در سمت دیستا ل،با قاعده استخوان های متاتارسال مفصل می شوند. کوبوئید(cuboid): خارجی ترین استخوان ردیف دیستال استخوان های تارسال است.کونئیفرم نام سه استخوان کوچک یا استخوانچه در کف پا است.استخوان های کونئیفرم در جلوی استخوان ناویکولر قرار گرفته اند و با استخوان های متاتارس در کف پا مفصل میشوند.مفصل مچ پا همان قوزک بین سر انتهایی استخوان‌های درشت‌نی، نازک‌نی و استخوان قاپ قرار گرفته است. استخوان قاپ با دو استخوان مجاور خود یعنی پاشنه و ناوی مفصل می‌شود.دو استخوان پاشنه و قاپ با هم پشت‌پا hindfoot را تشکیل می‌دهند و پنج استخوان ناوسان navicular، تاسی cuboid و سه استخوان میخی cuneiform با هم میان‌پا Midfoot را تشکیل می‌دهند.مفاصل ناحیه قسمت میانی کف پا عبارتنداز: مفصل تالوناویکولار (مفصل قاپی-ناوی) ، مفصل کالکانئوکوبویید (مفصل پاشنه ای-مکعبی) ، مفصل کونئوناویکولار (مفصل میخی-ناوی) ، مفصل اینترکونئیفورم (مفصل بین میخی) ، مفصل کونئوکوبویید (مفصل میخی-مکعبی) و مفصل کوبوییدوناویکولار (مفصل مکعبی-ناوی)استخوان‌های میخی یاکونیفرم (Cuneiform bone) سه تا از استخوان‌های کف پای انسان هستند. نام این استخوان‌ها به ترتیب قرارگیری خارجی، میانی و داخلی هستند. این استخوان‌ها تقریباً در وسط کف پا قرار دارند و از عقب با استخوان ناوسان (ناویکولار) پا و از جلو با استخوان‌های اول تا سوم کف پا مفصل شده‌اند.مفاصل ناحیه قسمت میانی کف پا عبارتنداز: مفصل تالوناویکولار (مفصل قاپی-ناوی)، مفصل کالکانئوکوبویید (مفصل پاشنه‌ای-مکعبی)، مفصل کونئوناویکولار (مفصل میخی-ناوی)، مفصل اینترکونئیفورم (مفصل بین میخی)، مفصل کونئوکوبویید (مفصل میخی-مکعبی) و مفصل کوبوییدوناویکولار (مفصل مکعبی-ناوی)

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد