از استخوان پاتلا (کشکک) چه می دانید ؟؟


از استخوان پاتلا (کشکک) چه می دانید ؟؟

 از استخوان پاتلا (کشکک) چه می دانید ؟؟

  یک استخوان سزاموئید بزرگ است که در تندون عضله چهار سر رانی قرار دارد. آپکس آن در حال ایستاده، تقریباً یک سانتیمتر بالاتر از خط مفصلی زانو قرار دارد. لیگامنتوم پاتله که ادامهٔ تندون چهار سررانی است، به آپکس و به قسمت تحتانی از سطح خلفی استخوان که مجاور آن است، اتصال دارد، قسمت اعظم سطح خلفی پاتالا توسط سطح مفصلی برای فمور اشغال شده است. در زیر این سطح مفصل، آپکس قرار دارد که قسمت فوقانیش با توده چربی اینفراپاتلار مجاور است و به قسمت تحتانیشی، لیگامنتوم پاتله میچسبد.کشکک یا کاسه زانو استخوان کوچک و پهنی در قدام مفصل زانو که به دلیل مفصل نشدن با سایر استخوانها قابل تحرک است. کشکک مانع از خم شدن زانو به جلو می‌شود. تاندون تعدای از عضلات پا، تعدادی لیگامان و کپسول مفصلی به کشکک متصل هستند.چون کشکک در حرکات اندام تحتانی نقش خیلی مهمی ندارد هنگام شکستگی متعدد کشکک می‌توان آن را کاملاً از بدن خارج کرد.کشکک در کودکان وجود ندارد در بین دوسالگی تا شش سالگی تشکیل میشود .درواقع کشکک در کودکی وجود دارد اما در عکس برداری دیده نمیشد یعنی استخوان سخت حساب نمیشود.کشکک یا کاسه زانو استخوان کوچک و پهنی در قدام مفصل زانو که به دلیل مفصل نشدن با سایر استخوانها قابل تحرک است. کشکک مانع از خم شدن زانو به جلو می‌شود. تاندون تعدای از عضلات پا، تعدادی لیگامان و کپسول مفصلی به کشکک متصل هستند.چون کشکک در حرکات اندام تحتانی نقش خیلی مهمی ندارد هنگام شکستگی متعدد کشکک می‌توان آن را کاملاً از بدن خارج کرد.کشکک در کودکان وجود ندارد در بین دوسالگی تا شش سالگی تشکیل میشود .درواقع کشکک در کودکی وجود دارد اما در عکس برداری دیده نمیشد یعنی استخوان سخت حساب نمیشود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد