از انتی ژن و انتی بادی چه میدانید..؟؟


از انتی ژن و  انتی بادی چه میدانید..؟؟

از انتی ژن و  انتی بادی چه میدانید..؟؟

 انتی ژنپروتئین پلی ساکاریدى است که به صورت کمپلکس است و اگر برای بدن بیگانه باشد موجب تولیدAb می شود.انتی بادی پروتئین ویژه ای است به شکل Y که از لنفوسیت ها و پلاسموسیت ها در مقابل Ag بیگانه تهیه و تراوش میگردد و دارای دو زنجیره پلی پپتیدی سنگین هم در تنه و هم در بازوها و دو زنجیره پلی پپتیدیسبک فقط در بازوها میباشد. قسمت های انتهایی بازو در هر دو زنجیره قابل تغییر و محل اتصال Ag میباشند. انواع آنتی بادی ها یا ایمونوگلوبولین ها ۱- IgG برای خنثی کردن سموم باکتریها و حفاظت از بدن در مقابل عفونتهای ویروسی مؤثر است. ۲- IgM: در عمل آگلوتیناسیون Agها فوق العاده مفید است. پنتامر است و منومرها از قاعده توسط زنجیره بهم متصل شده اند. ۳- IgA: در برابر قدرت های مهاجم اولین خط دفاعی را تشکیل میدهد،IgA مرکب از دو مونومر می باشد و دیمر است (اتصال به وسیله پروتئین J). این آنتی بادی هنگام عبور از سلولهای اپیتلیال توسط یک جز ترشحی که از این سلولها تراوش میگردد بهم متصل می شوند و در این حال به نام Secretory IgA موسوم میگردد. ۴- IgE: باعث تراوش هیستامین از ماستسلها و ایجاد واکنشی آلرژیک یا حساسیت نوع I می شود. ۵- IgD: عملش مشخص نیست. در پاسخ اولیه ایمنی (primary, I.R) لنفوسیت ها هم Ag را می شناسند و هم تقسیم شده و به دو سلول اجرا کننده و خاطرهای تبدیل می شوند. سپس در پاسخ بعدی (Secondary I.R) به واسطه وجود سلول یادگار یا خاطرهای شدت پاسخ افزایش مییابد. پاسخ های ایمنی به دو نوع ایمنی هومورال و سلولی تقسیم می شوند، ایمنی همورال توسط پلاسموسیتها و BCellها و با ترشح Ab ایجاد می شود و ایمنی سلولی توسط T cellھا و بادومکانیسم ایجادKiller Cell یا Graft rejection cellو جنگ تن به تن با عضو بیگانه و یا ترشح مواد پروتئینی به نام لنفوکین به تنهایی یا با کمک ماکروفاژ پس از شناسایی و تشخیصAg، به انجام میرسد. IL7 تحریک رشد سلول های پیش سازB 6.IL تحریک ترشح Alb به وسیله B + اثرات دیگر بر سلولهای غیر خونی IL2 تحریک B cell برای ترشح Ab + رشد سلول T B cell IIA را فعال میکند تا سوییچ Ab را بزند B cell INFy را فعال میکند + ماکروفاژ را فعال میکند. سیستم کمپلمان: مرکب از یازده پروتئین است که در سرم انسان به طور طبیعی وجود دارند و به وسیله کمپلکس ایمنی و یا موادی چون لیپوپلی ساکارید باکتریها فعال میشود. مهمترین عمل سیستم کمپلمان عبارت است از:Immune Adherence  تهیه آنافیلاتوکسین ها(اجزاء عمل کننده عبارتند از Csa ،C3a) ۳- کموتاکسی (C6 ,Csb Csa ،C3a و C7) (C9, Cs C7-C6) Lysis. برای به انجام رسیدن پروسه دفاع در سیستم ایمنی ارتباط بین اجزالازم است این ارتباط میتواند cell-cell و یا cell-matrix باشد. ارتباط بین سلولی شامل این مراحل است: تشخیص سلولی cell to cell recognition، چسباندن سلولی cell adhesional. مهاجرت سلولی cell migration Jal. رسپتورهای فامیل اینتگراین این اعمال یعنی تشخیص چسبیدن و مهاجرت را با عمل متقابل انجام میدهند. یکی از این اعضاء رسپتورهای سطح لنفوسیت ها میباشند که Lymphocyte Function associated نام دارد. این مولکولها محل چسبیدن آنتی ژن میباشند. هر مولکول اینتگرین شامل دو زیر واحد کوچکتر به نام aوb میباشد که هر دو به وسیله بست. هرمائین در عمل لیگاند ویژه ای شرکت میکنند. مثلاً BI integrin| شامل رسپتورهایی است که به ماتریکس خارج سلولی میچسبد. پروتئین های خارج سلولی که در ماده بنیادی هستند و به وسیله اینتگراین تشخیص داده شده و ممکن است به آنها بچسبد عبارتند از: فیبرونکتین، ویترونکتین، لامی نین انواع کلاژن ها پروتئوگلیکان ها و پروتئین های چسبنده دیگر.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد