از انواع گروه های خونی بیشتر بدانید ….


از انواع گروه های خونی بیشتر بدانید ….

 

از انواع گروه های خونی  بیشتر بدانید ....

 طبق یک نوع تقسیم بندی سلولهای قرمز خون برحسب نوع نشانهٔ سطح سلولی خود به چهار دسته AB ،B ،A و O تقسیم می شوند. این نشانه های سطحی حکم آنتی ژن را داشته و در جریان خون آنتی بادی مخصوص هر یک وجود دارد. (البته به جز افرادی که آنتی ژن AB روی گلبول قرمز خود دارند که در خونشان هیچ نوع آنتی بادی یافت نمی شود).  افراد دارای گروه خون A دارای آنتی بادی علیه نشانه B هستند. افراد گروه خونی B، آنتی بادی علیه نشانه A را دارند. AB هیچ نوع آنتی بادی علیه نشانه های A و B را ندارد. و گروه خونی O در واقع در سطح گلبولهای خون هیچ نوع نشانه A یا B را نداشته ولی در عوض آنتی بادی علیه هر دو را داراست. سیستم دیگر تقسیم بندی گروه های خونی برحسب وجود یا عدم وجود آنتی ژن Rh می باشد، که افراد را به دو دسته ارهاش مثبت و ارهاش منفی تقسیم میکند. البته سیستم های دیگری نیز وجود دارد ولی دو سیستم ذکر شده معروفترین و کاربردی ترین آنهاست. افراد دارای گروه خونی AB می توانند از دیگر گروه ها، خون دریافت کنند لذا به آنها گیرنده عمومی گفته می شود.  افراد گروه خونی O فقط از هم گروه خود می توانند خون دریافت کنند ولی می توانند به دیگر گروهها خون بدهند لذا به آنها دهنده عمومی اطلاق میشود. در هر صورت فرد دارای گروه خون A با ارهاش مثبت (A+) برای دریافت خون بهتر است از فرد(A+) خون دریافت کند. ولی در شرایط اضطراری و نبود گروه مشابه میتواند از گروه o+ یا o- هم خون بگیرد. گروه خونی بصورت وراثتی به ارث میرسد و آنتی ژنهای A و B حکم صفات غالب را دارند.

انواع گروه‌های خونی 

در سال ۱۹۰۱ میلادی کارل لندشتاینر، ایمونولوژیست آلمانی برای نخستین بار، وجود آنتی ژنهای گروه خونی بر روی گلبولهای قرمز و نیز آنتی بادیهایی علیه همان آنتی ژنها را در سرم انسان ثابت نمود. او دریافت که نوعی ترکیب شیمیایی در خون افراد مختلف متفاوت است.لندشتاینر، ابتدا گلبولهای قرمز را از سرم جدا کرد و سپس به مطالعه نتایج حاصل از مخلوط کردن سرم و گلبولهای قرمز افراد مختلف پرداخت. وی دریافت که سرم بعضی از افراد قادر به آگلوتینه کردن گلبولهای قرمز برخی دیگر از افراد می‌باشد، اما بر روی گلبولهای قرمز همه افراد مؤثر نیست. در تجزیه و تحلیل نتایج، او فهمید که می‌توان افراد را از نظر گروه‌های خونی به گروه‌هایی تقسیم نمود:
  • گروه خونی A: آنتی ژن نوع A را سطح گلبول قرمز خود دارند و در پلاسمای خونشان نیز آنتی کور B (ضد آنتی ژن B) را دارا هستند.
  • گروه خونی B: آنتی ژن نوع B را در سطح گلبو لهای قرمز خود را دارند و در پلاسمای خونشان نیز آنتی کور A (ضد آنتی ژن A) را دارند.
  • گروه خونی AB: آنتی ژن نوع A و B را در سطح گلبولهای قرمز خود را دارند و در پلاسمای خونشان نیز هیچ‌یک از آنتی کورها را ندارند.
  • گروه خونی O: هیچ‌یک از آنتی ژنها را در سطح گلبولهای قرمز خود ندارند ولی هر دو آنتی کور را دارا هستند.

درصد گروه‌های خونی در مردم

در میان جمعیت مردم در حدود ۴۲ درصد گروه خونی A حدود ۹ درصد گروه خونی AB و ۴۲ درصد گروه خونی O را دارا هستند. با این وجود لازم است ذکر شود که یک آنتی ژن گروه خونی هیچگاه نمی‌تواند به همراه آنتی بادی ضد خود در بدن یک فرد وجود داشته باشد.زیرا در آن صورت وقوع همولیز، گردش خون را مختل نموده و گلبولهای فرد تخریب می‌شود. گروه‌های خونی O، AB، B، A نمایانگر فنوتیپ گلبولهای قرمز یک فرد است که مطابق با یک سیستم ساده که متشکل از یک ‍ژن ۳ اللی A، B، O می‌باشد، به ارث می‌رسند.

وراثت گروه خونی

طبیعتاً گروه خونی نوزاد از والدین به ارث می‌رسد، البته باید توجه داشت که چون نوع O مغلوب است فنوتیپ نوع O همیشه خالص است (OO) و فنوتیپ نوع AB دارای ژنوتیپ AB است ولی گروه خونی مثلاً A می‌تواند دارای ژنوتیپهای AA ویا AO باشد؛ لذا اگر مثلاً والدین هر دو دارای گروه خونی O باشند نوزاد قطعاً گروه خونی O خواهد بود ولی نوزاد والدینی با گروه خونی A ممکن است دارای گروه خونی A و یا گروه خونی O باشد.با توجه مطالب بالا می‌توان انواع ژنوتیپ گروه خونی را مطابق زیر در نظر گرفتAi = گروه خونی A هتروزیگوت AA = گروه خونی A هموزیگوت Bi = گروه خونی B هتروزیگوت BB = گروه خونی B هموزیگوت ii = گروه خونی O هموزیگوت AB = گروه خونی AB هتروزیگوت

 

 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد