از ایمونولوژی کلینیکی چه می دانید…؟


از ایمونولوژی کلینیکی چه می دانید…؟

از ایمونولوژی کلینیکی چه می دانید...؟

ایمونولوژی کلینیکی چیست؟

حوزه ایمنی شناسی از نظر مطالعه و مداوای سیستم ایمنی و مصونیت ، رابطه  تنگاتنگی با آلرژی دارد. ایمونولوژی کلینیکی پایه  علمی مداوای آلرژی است. مصونیت در اصلی به توانایی و قدرت جسمی شما مربوط می شود که باید از عوامل خارجی به خودی خود حمایت کند. اگر مصونیت نداشته باشید، سایر سلولها زنده و ویروسها به بدن شما حمله می کنند.

میکروبها، قارچ ها و انگل ها به سرعت سلول های بدن را تخریب می کنند و عجیب اینکه جدیدترین موضوع درباره  باروری و زایمان این است که :

سرانجام جنین در اثر عدم مصونیت حمایت خود را از دست میدهد. در سیستم ایمنی بدن مادر توده ای از سلول های مهاجم خارجی دیده می شود و پس از آن جنین باید سقط شود. این توانایی خاصی بدن انسان برای شناسایی سلول های خود در حالی صورت میگیرد که سلولی های خارجی کشته شده و از بدن خارج می شوند که به راستی واقعه زیستی عجیبی است.

مصونیت سیستم ایمنی بدن انسان به وسیله  سلولهای سفید انجام میگیرد که لنفوسیت نامیده می شوند. دو نوع لنفوسیت وجود دارد؛ لنفوسیت های T و B لنفوسیت های T به انواع گوناگون تقسیم می شوند. برخی از سلولهای T، قارچ ها، ویروس ها، باکتری های مهاجم و سلول های پیوندی را محاصره می کنند و به وسیله مواد رها کنندهای سم را که مخرب دستگاه زیستی است از بین می برند. برخی از این سلولی ها مواد شیمیایی ترشح می کنند که انواع دیگر سلول های گلبول سفید نیز آن را می سازند تا عوامل خارجی بدن شما را تخریب یا خنثی نمایند.

همچنین سلولهای T کمکی خاصی (سلولهای " CD۴ ) به طور خودکار سیستم ایمنی بدن تان را بر می انگیزند تا .دفاعش را افزایش دهد لنفوسیت های B پروتئین محلولی به نام پادتن را ترشح می کند. پادتن ها توانایی تشخیص وجود پروتئین های خارجی را دارند که به خاطر اندام های عفونی یا مواد حساسیت زا یا مواد آلرژن ایجاد می شوند. بخش فعال پادتن به شکل ذره  سه بعدی پروتئینی خارجی خاصی است. ابتدا، پادتن پروتئین خارجی را در میکروب، ویروس یا  مواد آلرژی زا پیدا می کند، سپس به آن می پیوندد. وقتی این مواد با پادتن های خاص خود ترکیب می شوند، گلبول های سفید به این مواد حمله می کنند تا آنها را از بین ببرند.

یا با مواد موجود در خون به نام مکمل تخریب شوند. پادتنها در سرم خون یافتمی شوند و به چندین گروه با نام عمومی گاماگلوبین (جدول را نگاه کنید) تقسیممیشوند. ذرات گرده استنشاق و سپس مولکولهای آلرژی زای ذرات گرده در مخاط بینی حلمی شوند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد