از بافت مخطط چه میدانید…؟؟


از بافت مخطط چه میدانید…؟؟

از بافت مخطط چه میدانید...؟؟

 بافت عضله مخطط از سلول های بزرگی ترکیب یافته است. هر سلول دارای چند هسته بیضی است که در محیط سلول قرار دارند. سارکولم سلول مشخص بوده به موازات آنها میوفیبریل ها که عرضاً مخطط هستند. دیده میشوند. این خطوط عرضی به خاطر وجود نوار تیره A و نوار روشن امی باشد که متناوباً در طول مسیر فیبریل ها تکرار میگردند و به نام میوفیلامنت نازک و ضخیم موسومند. نوار تیره مرکب از الیاف ضخیم میوزین و نوار روشن مرکب از الیاف نازک اکتین است. در وسط هر نوار روشن خط تیره Z وجود دارد. یک نوار تیره و نیمی از ۲ نوار روشن که در طرفین آن است (فاصله بین دو Z) به نام سارکومر موسوم است و سارکومر واحد ساختمانی و عملی عضله مخطط به شمار میرود. نوارH (هنسن) در وسط نوار A (نوار تاریک) قرار دارد و فقط حاوی میوزین است. در ساختمان میوفیلامنت های عضله مخطط علاوه بر آکتین و میوزین دو پروتئین دیگر به نام تروپومیوزین + تروپونین شرکت دارد. در مقطع عرضی هر سلول عضله مخطط، اجتماعی از چند میوفیبریل به نام ستون کولیکی خوانده میشود. این ستونها، توسط صفحه نازکی از سارکوپلاسم مجزا شده منظره ای به نام میدان کنهایم (Cohnheim's field) ایجاد می نماید، بافت همبند ظریفی که سلولها را از هم جدا میکند و محتوی موئینه هاست به نام اندومیزیوم خوانده میشود. بافت همبندی که دست های از سلولها را محصور میکند پری میزیوم نام دارد و بافت همبندی که تمام عضله را احاطه میکند اپی میزیوم نامیده میشود. باید دانست رشته های عصبی که عمل حرکتی عضله را به عهده دارند در انتها به ناحیه ویژه ای از سارکولم به نام صفحه محرکه انتهایی Motor) end plate) ختم می شود طرز قرار گرفتن فیلامان های ضخیم (میوزین) و نازک (اکتین) این است که متناوباً لابلایی هم قرار گرفته اند (interdigitating) به طوری که ۶ فیلامان نازک به صورت ۶ گوش در اطراف یک فیلامان ضخیم واقع میشود. تریاد Triad-در طول سلول عضله مخطط، در محل اتصال نوار A و با سه لوله (به نام تریاد) تکرار می شود. در وسط یک لوله عرضی T (TrainSVCTSC) از سارکولما گذشته به داخل میرود و در طرفین آن دو لوله موازى بالوله Tاز جنس راتیکولوم سارکوپلاسمیک قرار دارد عمل این تریاد انتقال یون Ca در هنگام انقباض و انبساط عضله می باشد.به نظر میرسد ماکروفاژها در رشد و تکامل عضله مخطط رلی داشته باشند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد