از بیماری استسقاء چه می دانید …؟؟


از بیماری استسقاء چه می دانید …؟؟

 از بیماری استسقاء چه می دانید ...؟؟

  استسقاء به معنی آب خواستن، طلب آب کردن و نام مرضی که عبارتست:از جمع شدن مایعات در شکم و بیشتر توأم با بیماری قلب و جگر میباشد. مریض شکمش ورم می کند و آب بسیار می خورد و عطش فوق العاده احساس می کند.

مقدار مصرف اب برای مبتلایان به استسقاء:

باید در مقدار آب توجه کرد که حتی مقدار آب مصرفی مریض دارای وزن معینی باشد: مثلاً سه من آب را با یک سیر سرکه کهنه بجوشانند تا به ثلث برسد. پس از سرد شدن بنوشند و زیاده بر وزن غذا هم نباید نوشید حتی آب خالص هم مضر بوده. و اگر گلاب و عرق رازیانه و عرق کاسنی و گاوزبان و مانند اینها برحسب مزاج مریض بجای آب و یا مخلوط باب مصرف نمایند بهتر است.

غذا  مبتلایان باستسقاء

باید رعایت تقلیل غذا را هم بنمایند و بهترین اغذیه آنها نخود آب یا گوشت کبک و کبوتر و تیهو و گنجشک و مانند اینها با زیره و یا دارچین و یا هل میباشد و بعضی از شبها غذا مخلوط با بابونه و شبست که شویت باشد و دارچین و زعفران هم خوب است. در استسقای حاد مقتضی است که آب انار ترش و شیرین و اب هندوانه با سکنجبین و خربزه و گرمک و کاهو مصرف نمود و سرکه مسکن عطش و مفتح ساده مرض استسقاء می باشد و زرشک و اش ان در همه مواقع مفید است شیر شتر: آشامیدن آن جهت استسقاء مفید است و همچنین شیرگاو.استعمال شیر جهه از دیار ادرار در استسقاء گوشتی نتیجه ورم مختلفه  کلیه میباشد. بسیار مفید میباشد. چنانکه در نفریت حاد غالبا استسقاء را برطرف و البومین را از ادرار تمام میکند. و در نفریت (پارانشی ماتر) در حالتعمومی مریض تخفیف و تسکین حاصل کرده و استسقاء را زایل میگرداند. و در نفریت (آن تیرس تی سیئسل) جلوگیری از اورمی می نماید و اگر نفخی باشد اغلب رفع میکند. و طپش قلب که در این وقت همیشه موجود است بواسطهٔ هیسپرترفی قلب را آرام می کند. ادرار آلبومی زنان حامله بواسطه استعمال شیر بطریقه اول غالباً شفا مییابد. در استسقای زقی و اورمی شیر بسیار مفید است و تحلیل مواد مرضی را سهل می نماید.چهار چیز است که برای استسقاء مفید است:۱- عسل مخلوط با آب باران صبح ناشتا ۲- شنبلیله مطبوخ آن ۳- آب گوشت خفاش ۴- آنغوزه بمقدار یک نخود بلکه کمتر از نخود در جوف خمیر نان پخته نجویده بلع نمایند تمام اینها مفید استمصرف دمکرده چای برای استسقاء موقع پائین امدن شکم مفید است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد