از خواص میوه سرو کوهی چه میدانید؟!


از خواص میوه سرو کوهی چه میدانید؟!

از خواص میوه سرو کوهی چه میدانید؟!

میوه سرو کوهی

میوه سرو کوهی سیاه رنگ، ولی کمی مایل به آبی است. درخت آن در تمام کشورهای اروپا تا سوئد و حتی کانادا پراکنده شده و وجود دارد.میوه طبیمیوه سرو کوهی به طور کلی محرک است و ترشحات غده ها را زیاد میکند.کاربردهاخواص-کاربرداسانس برگهاى سرو خاصیت کرم‌کشى‌ ١ دارد و در هند از میوه و خرده چوب آن‌به عنوان قابض و همچنین براى دفع انگل مى‌خورند.سرو از نظر طبیعت طبق نظر حکماى طب سنتى کمى گرم است و خیلى خشک وعده‌اى آن را معتدل مى‌دانند،یعنى نه گرم و نه سرد.میوهء آن از سایر اعضاى درخت‌گرمتر است و رزین و صمغ آن خیلى گرم است و شبیه صمغ کاج مى‌باشد.خواص آن‌این است که برگش قابض و مدر و محلل است،خونریزى را بند مى‌آورد.خوردن‌دم‌کردهء برگ آن براى سختى ترشح ادرار و زخم روده‌ها مفید است و خوردن  ١٠ گرم از برگ خشک ساییدهء آن با  ٢  گرم مرمکى براى تقویت مثانه و قطع عادت‌ادرار در بستر کودکان نافع است.غرغرهء دم‌کردهء آن براى درد دندان و زخمهاى لثه وسستى لثه مفید است و خوردن برگ خشک ساییدهء آن با عسل که به شکل‌انگشت‌پیچ تهیه شده باشد،براى تسکین سرفهء کهنه مفید است.به‌طور کلى برگ آن‌مخدر است.خوردن دم‌کردهء میوهء آن براى قطع خونریزى و رفع نفس الانتصاب‌(نوعى سخت نفس کشیدن)و زخم روده‌ها نافع است و اگر میوهء آن را بسایند و بر فتق‌ضماد کنند،براى بهبود آن نافع است.مضر ریه است از این نظر باید با کتیرا خورده‌شود.اگر برگ آن را شسته و پس از آن بسوزانند،سوختهء آن براى تسکین التهاب‌سوختگى آتش مفید است و گرد آن یا ضماد آن نیز در این مورد به کار مى‌رود.جویدن میوهء آن براى قطع جریان آب از دهان مفید است.اگر میوه و برگ آن را باآمله در آب و سرکه بپزند تا خوب به هم بیفتد و پس از آن با روغن کنجد بجوشانند وتفالهء آن را به موى سر ضماد کنند و روغن آن را بمالند براى سیاه و بلند شدن مو وجلوگیرى از ریزش آن مفید است و اگر میوهء آن را بکوبند و با سرکه و حنا ضماددرست کنند و به سر بمالند موى سر سیاه و قوى مى‌گردد.در مصارف داخلى جوشاندهء  ٢٠  گرم میوهء سبز سرو در هزار گرم آب که یک‌فنجان قبل از هر غذا خورده شود،براى رفع اسهالهاى ساده،قطع خونریزى،درمان بواسیر،درمان واریس و قطع خونرویهاى رحم مفید است و جوشاندهء  ۵٠  گرم میوه در هزارگرم آب،در استعمال خارج براى رفع ناراحتى بواسیر مفید است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد