از داروهای ضد انگل کدام بهتر است؟؟


از داروهای ضد انگل کدام بهتر است؟؟

از داروهای ضد انگل کدام بهتر است؟؟

داروهای ضد انگل

Albendazole آلبندازولشکل دارو: قرص ۲۰۰ و ۴۰۰ میلی گرمی، سوسپانسیون. موارد مصرف: درمان آلودگی به انواع کرم ها. میزان مصرف: ۴۰۰ میلی گرم فقط در یک نوبت. عوار ض: سردرد، سرگیجه، اختلالات گوارشی، تب.نکات ضروری: این دارو بهتر است همراه با غذاهای چرب مصرف گردد.MebendaZole مبندازولشکل دارو: قرص جویدنی. موارد مصرف: درمان آلودگی به انواع کرم های نخی مانند کرمک، گرد، شلاقی و قلابدار. میزان مصرف: در درمان کرمک، ۱۰۰ میلی گرم فقط در یک نوبت و سپس دو یا سه هفته بعد یک بار دیگر درمان تکرار گردد. در درمان آسکاریس، ۱۰۰ میلی گرم دو بار در روز به مدت ۳ روز. عوارض: اسهال شکم درد، بثورات جلدی. نکات ضروری: در درمان کرمک بهتر است که تمام افراد خانواده به طور همزمان این دارو را مصرف کنند و در آن روز تمام لباس ها و ملحفه ها را بسویند تا تخم کرمک از بین برود.لوامیزولLevamisoleشکل دارو: قرص، شربت. موارد مصرف: درمان آلودگی به کرم های گرد مثل آسکاریس و کرمهای قلابدار.میزان مصرف: در درمان آسکاریس، ۱۵۰ میلیگرم فقط در یک نوبت.در درمان کرم های قلابدار، ۳۰۰ میلی گرم طی یک یا دو روز.عوارض: تهوع، استفراغ، سرگیجه، سردرد، شکم درد.پی پرازینpip erazin شکل دارو: قرص، شربت.موارد مصرف: در درمان آلودگی به کرم های نخی (کرمک) و کرم های گرد (آسکاریس). میزان مصرف: در درمان کرمک ۶۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن در روز بهمدت هفت روز.عوارض جانبی : تهوع، استفراغ، اسهال، کهیر. نکات ضروری: در درمان کرمک بهتر است که تمام افراد خانواده به طور همزمان این دارورا مصرف کنند.پیرانتلpyrantelشکل دارو: قرص ۱۲۵ میلی گرمی، سوسپانسیون ۲۵۰ میلی گرمی. موارد مصرف: در درمان آلودگی به کرمک، اسکاریس و سایر کرم ها. مقدار مصرف: ۱۱ میلی گرم به ازاء هر کیلوگرم از وزن بدن در یک نوبت.عوارض: بثورات جلدی، درد شکم، تهوع، استفراغ، سرگیجه، خواب آلودگی،نکات ضروری : در درمان کرمک بهتر است که تمام افراد خانواده به طور همزمان این دارو را مصرف کنند.پیروینیومpyrviniumشکل دارو: قرص ۵۰ میلی گرمی، سوسپانسیون ۵۰ میلی گرمی،موارد مصرف: در درمان آلودگی به کرمک. میزان مصرف: ۵ میلی گرم به ازاء هر کیلوگرم از وزن بدن در یک نوبت. عوار ض: تهوع، استفراغ، اسهال، تغییر رنگ مدفوع، حساسیت پوست به نور. نکات ضروری: در درمان کرمک بهتر است که تمام افراد خانواده به طور همزمان این دارورا مصرف کنند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد