از شرایط تکلیف بیشتر بدانیم…


از شرایط تکلیف بیشتر بدانیم…

از شرایط تکلیف بیشتر بدانیم...

 در دین مقدس اسلام در صورتی انسان مکلف می شود  که شرایط زیر را داشته باشد:۱ - بلوغ۲- عقلی۳- علم۴ - قدرت «عقل» یعنی نیروی شناخت خوب و بد که در انسان است. کسی که دیوانه باشد، تکلیف ندارد. زیرا عقل، پایه همه تکلیف های دینی است. «علم» نیز یعنی دانستن و آگاهی از احکام خدا. کسی که حکم خدا را نداند، تکلیفی هم ندارد. البته بر هر مسلمانی واجب است که احکام را یاد گیرد و به بهانه ندانستن، نمیتواند از انجام فرایضی و وظایف دینی کوتاهی کند. «قدرت» یعنی توانایی برای انجام تکلیف؛ چه این قوایی جسمی باشد و چه مالی یا فکری.در واقع تکلیف هر فردی به اندازه قدرت اوست و اگر انجام وظیفه ای برای کسی ممکن نباشد، برای او واجب نمی شود. به عنوان مثال اگر کسی نتواند روزه بگیرد یا قدرت جنگیدن نداشته باشد، روزه و جهاد از عهده او برداشته می شود. خداوند مهربان از هیچ کسی بیش از توانایی او تکلیفی نخواسته است. تمامی دستورهای دینی اعم از واجبات، حرام ها، مستحبات و مکروهات، حکمت و دلیلی دارد و ما خواه فلسفه و علت آنها را بدانیم یا ندانیم، موظف به انجام آنها هستیم. دین مقدس اسلام، دینی آسان و مطابق با عقلی و منطقی و فطرت انسان است و به هر دو جنبه جسمی و روحی انسان توجه دارد. نتیجه نهایی انجام تکالیف دینی و پرهیز از ممنوعات و حرام، به کمال انسانی منتهی می شود. یعنی هر فرد مسلمانی که به همه وظایف خود عمل کند و بنده خالصی و مطیع پروردگار باشد، «انسان کاملی» می شود؛ انسانی که مقام بالاتر از فرشتگان نصیب خود میکند. اولین وظیفه مکلف، شناساییمجتهد اعلم و واجد شرایط برای تقلید از وی میباشد که فرد مکلف احکام لازم خود را از او تقلید کند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد