از غده ادرنال یا فوق کلیه بیشتر بدانید ….؟؟


از غده ادرنال یا فوق کلیه بیشتر بدانید ….؟؟

  از غده ادرنال یا فوق کلیه بیشتر بدانید ....؟؟

 زوج، در قطب فوقانی کلیه (Ad = near)، کپسول فیبر والاستیکی آنرا احاطه میکند که ترایکولاهایی با منظره شعاعی به طرف ناحیه مغزی غده میفرستد. این استطاله ها به انضمام رتیکولر و سینوزوئید داربست غله را میسازند. پارانشیم غده ۲ بخش قشری (Cortex) و مرکزی یا مغزی (medulla) دارد. ناحیه قشری از مزوتلیوم صفاق و ناحیه مغزی از تیغه عصبی مشتق شده است.ناحیه قشری آدرنال، ۳ ناحیه مجزا و مجاور هم دارد که هورمون های استروئیدی ترشح میکنند و از خارج به داخل عبارتند از:۱- طبقه حلقوی (Zona glomerulosa): بلافاصله زیر کپسول، متشکل از حلقه های توپر سلولی، سلول های منشوری محتوی قطرات لیپید با هسته تیره و مجاور سینوزوئیدها، سلولهای آن، هورمون های نمکی (mineral OCOrticoids) ترشح می کنند که ACTH سنتز و ترشح آنها را تحریک میکند و مهمترین آنها، آلدوسترون است که سطح K Na و آب را در بدن تنظیم میکند.  ۲) طبقه رشته ای Zona) (fasciculata : داخل تر از قبل، بیشتر حجم غده، طناب های موازی که بین آنها سینوزوئیدها هستند. سلولها چندسطحی و محتوی لیپید از محیط به مرکز همراه سینوزوئیدها قرار گرفته اند، به سلولهای خارجی این طبقه که لیپید فراوانتر و سیتوپلاسم روشنتر دارند، اسپونژیوسیت گفته میشود.  این طبقه هورمونهای قندی (گلوکوکورتیکوئیدها) مثلکورتیزول (هیدروکورتیزون) و کمی هورمون های جنسی را ترشح می کند که عمل آنها تنظیم متابولیسم کربوهیدرات، پروتئین و چربی و اعمال کاتابولیکی و نیز ضد التهابی (اثر بر بافت همبند) میباشد. ۳) طبقه مشبک یا درهم (Zona reticularis) در داخل طبقه قبلی با طناب های درهم و متقاطع و سینوزوئیدهای نامنظم وجود دارد. اکثراً به علت کمبود لیپیدها در سلولها، منظره Dark|دیده میشود و در این طبقه سلولهای در حالی دژنرسانس با هسته پیکانوتیک دیده میشود. در این طبقه کمی هورمون جنسی (۱۷ - کاتوستروئید =DHEA) استروژن و اندروژنها ترشح میشود.هورمونهای جنسی، سازنده (آنابولیک) بوده، کم شدن آنها در افراد مسن یکی از علل بروز پیری است. به طورکلی، ACTH فعالیت کورتکس آدرنال را کنترل میکند ولی اثر عمده آن بر طبقه فاسیکوالاتاست.مغز (medulla) در حقیقت نورونهای pOSt ganglionic تغییرشکل یافته اند. به شکل سلول های چندضلعی، به قطب موئینه ای آنها، رشته های سمپاتیک ختم می شود و هورمون به ونول ها تخلیه می شود. این سلولها را چون با رنگهای کرومات واکنش می دهند و قهوه ای می شوند، فئوکروم یا سلول کرومافینی (Chromaffin Cell) می نامند.   دو دسته اند: که گروهی، اپینفرین و دسته ای نوراپی نفرین ترشح میکنند که اسید آمینه بوده و مجموعاً کانه کولامین نامیده می شوند و ترشح آنها عمدتاً توسط مکانیسم عصبی کنترل میشود. اپینفرین در گلیکوژنولیز کبدی و تحریک ترشح ACTH نیز دخالت دارد. هنگام ترس یا فشارهای عصبی، مقدار ترشح کاته کولآ مین ها افزایش می یابد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد