از غده هیپوفیز چه می دانید…. ؟؟


از  غده  هیپوفیز  چه می دانید…. ؟؟

 از  غده  هیپوفیز  چه می دانید.... ؟؟

 محل در Sella tur Sica یا استخوان اسفنوئید بوده با ساقه قیغیی (Infundibular Stalk) با کفی بطن ۳ و هیپوتالاموس مرتبط است. هیپوفیز ۲ قسمت با ساختمان و منشا جنینی متفاوت دارد. آدنوهیپوفیز (قسمت غددی یا اپیتلیال مشتق از اپیتلیوم دهان اولیه) و نوروهیپوفیز (paTS The TVOSa) که مشتق ازکف مغز (بخش شکمی بطن ۳) است. ۱- آدنوهیپوفیز: به وسیله حفره وسیعی (حفره باقیمانده = Residuallumen) به چند ناحیه غیر مساوی تقسیم میشود: الف) قسمت وسیعی درجلوحفرات = (parSainterior diStallis) = لوب قدامی، بزرگترین ناحیه آدنوهیپوفیز و خود هیپوفیز که سلولهای آن را برحسب درجه رنگ پذیری با H & E به دو گروه کروموفیل (رنگ پذیر) و کروموقوب (رنگ ناپذیر = Cells /) تقسیم میکنند۔ سلولهای کروموفوب، ۵۰ درصد سلولهای لوب قدامی را میسازند.  سیتوپلاسم روشن (بی رنگ) و هسته واضح دارند و دارای انواعی از سلولها هستند مثل غیرفعال یا متمایز نشده، فولیکولر که ممکن است. فولیکول ایجاد کنند، سلول ستارهای (پرستار) مشابه (MO بوده و قسمتی از داربست غده را میسازند، کروموفوبهای فعال که در نتیجه تقسیم و تمایز، کروموفیل از آنها مشتق میشود (با دو نوع اسیدوفیل و بازوفیلی که پس از تراوش هورمون در مرحله استراحت مجدداً تبدیل به کروموفوب می شوند) پسری کروموقوبیها، Reserve Or Chief Cells هستند. سلولپاى کروموفیل : که دو نوعند: ۱- اسیدوفیل (= Cz Cells) حدود ۴۰٪ سلولهای لوب قدامی با سیتوپلاسم قرمز و دو دستهاند: A) سلولهای سوماتوتروپیک : GH یا STH (هورمون رشد یا سوماتوتروپین) ترشح میکنند که اثر آن بر کبد و کلیه موجب سنتز پپتید سوماتومدین و اثر آن بر غضروف اپی فیزی موجب تحریک رشد میشود B) سلولهای ماموتروپیک : LTH (هورمون لوتئوتروپیک) ترشح میکنند که جسم زرد را وادار به ترشح پروژسترون میکند و نیزLHیا PRL(پرولاکتین ایالاکتوژن) ترشح میکند که در زنان در رشد پستان و ترشح شیر و در مردان در ترشح تستوسترون دخالت دارد. ۲- بازوفیل: حدود ۱۰٪ سلولای لوب قدامی یا سیتوپلاسم بازوفیل و ۳ دسته اند: A) سلولهای تیروتروپیک : TSH ترشح میکنند که اپیتلیوم غده تیروئید(سلول های اصلی) را وادار به ترشح هورمون تیروئید میکند. C) سلول های گنادوتروپیک : ۱) FSH ترشح میکنند که در زنان باعث رشد و رسیدن فولیکول های تخمدان میشود و در مردان موجب اسپرماتوژنزیس می شود، مهارکنندههای FSH در زنان و مردان به ترتیب فولیکولواستاتین (مترشحه از سلولهای فولیکولار تخمدان) و inhibin (مترشحه از سلولهای سر تولی) هستند.B) سلول هاى کورتیکوتروپیک - ملانوتروپیک: ACTH & MSHترشح میکنند. ACTH)، قشر آدرنال را وادار به ترشح کورتیکواستروئیدها و هورمونهای جنسی میکند و MSH یا ملانوتروفین که روی ملانوسیتها اثر میکند ولی اثر غیرپیگمانی هم دارد.۲)LHترشح میکنند که در زنان عامل OVulation و در مردان محرک سلول بینابینی (= ICSH) است.ب) قسمت نازکی در ساقه هیپوفیز = Pars tuberalis: سلولهای آن استعداد تولیدCyst دارند.ج) قسمت باریکی در عقب حفرات = parSintermedia (& Residuallumen) = لوب میانی در عقب، پارس دیستالیس چند Cy St با اپیتلیوم ساده مکعبی به نام کیست را تکه Rathke Cyst) بخش میانی (پارس اینترمدیا) هیپوفیز قرار دارد که دارای سلولهای کروموفوب و دارای کیست هایی محتوی هیالین یا ماده موکوئید است. این لوب در انسان رشد زیادی نداشته، در موش ACTH & MSH ترشح میکنند.۲- نوروهیپوفیز = لوب خلفی: شامل لوب، عصبی و ناحیه قیفی (Infandlbulium)، این بخش دارای رشته های عصبی بدون میلین به نام tract هیپوتالامی کوهیپوفیز یال است که جسم سلولی آنها در هسته های سوپراپتیک و پاراوانتریکولار هیپوتالاموس است. ترشحات این نورونها (دانه های بین هورمون) به سینوزوئیدهای نوروهیپوفیز تخلیه می شود. این نورونها را neurOSCCretory Cells مینامند. او با خلفی علاوه بر رشته های عصبی بدون میلین و سینوزوئیدهای پنجره ای دارای pituicyte (نوع ویژه ای از نوروگلی، دوکی و استطاله دار) میباشد.- Herring bodies: اتساع هایی هستند در ضخامت اکسون های نوروهیپوفیز و پر از مواد ترشحی که در مقطع میکروسکوپی به صورت توده یکنواخت قرمز دیده میشوند.- هورمونهایی که به وسیله نورون های ترشحی از هیپوتالاموس آمده و به خون میریزند:۱)ADH: بازجذب آب از لوله های کلیوی را افزایش میدهد و کمبود آن موجب دیابت بیمزه (DI) می شود، این هورمون در مقادیر بالا وازوپرسین بوده، موجب افزایش فشار خون می شود.۲) OXH یا پیتوسین موجب انقباض عضلات رحم در هنگام زایمان و کنترل خونریزی post-partum می شود و با اثر بر سلولهای میواپیتلیال غدد شیری و عضلات صاف جدار مجاری آلوئله ای شیری، موجب انقباض آنها و ترشح شیر می شود. شیردادن، انبساط واژن یا گردن رحم، تحریک تراوش آنرا سبب میشود.- ساقه هیپوفیز یا قیف: قسمتی از آن پارسی توبرالیس (ساختمان غددی) و بقیه ساختمان آن مانند نوروهیپوفیز (سینوزوئیدهای وسیع و نوروگلی) است-  هیپوفیز مانند ریه و کبد از چند شریان مشروب میشود. به هر بخش به جز قسمت میانی که اپی تلیوم است یک شاخه شریانی میرود. در هیپوفیز POrtial System دیده میشود (یعنی سینوزوئیدها بین دو ورید قرار دارند)،

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد