از فیستول های مثانه چه میدانید…؟؟


از فیستول های مثانه چه میدانید…؟؟

از فیستول های مثانه چه میدانید...؟؟

 

فیستول های مثانه

فیستول های مثانه شایع هستند. مثانه ممکن است با پوست، مسیر روده ها  یا دستگاه تولید مثل زنانه، ارتباط برقرار نماید. بیماری اولیه اغلب غیر اورولوژیک بوده و علل آن عبارتند از: ۱) بیماری اولیه رودهای مثل کرون، دیورتیکولیت (شایعترین) و کانسر کولون، ۲) بیماری اولیه زنانه شامل نکروز فشاری طی زایمان مشکل، کانسر پیشرفته گردن رحم، ۳) درمان بیمار یهای زنانگی مثل انجام هیسترکتومی، ۴) تروما آبسه های دور مثانه، می توانند به پوست پرینه یا شکم سرباز کنند. سیستوستومی جهت خارج کردن سنگ و پروستانکتومی نیز، می تواند باعث فیستول پوستی می شود. انواع آن: ۱ - فیستول های مثانه روده ای (Vesicointestinal)، در این حالت تحریک پذیری مثانه، فکالوری و پنوماتوری، تغییر در اجابت مزاج، علائم انسداد روده و التهاب همراه ادرار عفونی دیده می شود.2-فیستول مثانه به واژن (Vesicovaginal)، باعث ترشح دائمی ادرار از واژن می شود. ۳ - فیستول مثانه به adeneX نادر بوده، در معاینه واژینال یا با دیدن سوراخ فیستول در سیستوکوپی مشخص .می شود مهمترین تشخیص افتراقی بین فیستول حالب به واژن از مثانه به واژن است. همواسپرمی یک شکایت نسبتاً شایع در مردان میان سال است که اغلب توسط همسر فرد تشخیص داده می شود. از علل آن می تواند هایپرپلازی مخاط کیسه های منوی باشد که برای درمان آن دی اتیل استیل بسترول پیشنهاد می شود. هرچند علت واقعی آن مشخص نیست و حتی می تواند ناشی از کانسر داخل مجرایی، پولیپ های آدنوما یا کیست پیشابراهی باشد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد