از معضلات بزرگ درون خانه، خواراندیشی


از معضلات بزرگ درون خانه، خواراندیشی

 از معضلات بزرگ درون خانه، خواراندیشی 

 یکی از معضلات بزرگ درون خانه، خواراندیشی است. اگر زن یا مرد خود را کم و کوچک ببیند، نمیتواند نقش واقعی همسر را در زندگی ایفا کند. این نوع افراد همیشه خودشان را دست کم می گیرند و فکر نمی کنند که دارای استعدادهای بزرگی بوده و میتوانند کارهای عظیم انجام دهند. «مشکل خود کوچک بینی آن قدر جدی است که در هر کاری که انجام می دهید اثر می گذارد. هنگامی که تصمیم می گیرید کاری را انجام دهید، اگر از خود عیب جویی و خود را نفی نکنید کار آسان تر و بهتر صورت میگیرد. وقتی به جایی برسید که دیگر نتوانید خود را تحمل کنید مشکلات بزرگتری را در زندگی تان خلق خواهید کرد.شخصی که کاری را به طور نادرست انجام میدهد و از خود متنفر می شود. مطمئنا اشتباه بزرگی هم مرتکب میشود. این جریان هم چنان ادامه می یابد تا وقتی که خود را  جدی تر مواخذه کند و در نتیجه باعث افزایش روش های منفی و نادرست میگردد که باز هم تنبیه دوباره خودش را به دنبال دارد و این جریانی نادرست است.» دست کم گرفتن، ترس، عذرخواهی، وابستگی، حسادت، مطابقت، تقلید، ترس از عدم پذیرش، دفاع غیر معقول، خجالت، خود را مقصر دانستن واهل رقابت نبودن را می توان از علایم افراد خواراندیش دانست.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد