از هومروس چه میدانید…؟؟


از هومروس چه میدانید…؟؟

از هومروس چه میدانید...؟؟

 دارای انتهای فوقانی، تنه و انتهای تحتانی است. انتهای فوقانی شامل سر، گردن تشریحی، تکمه بزرگ، تکمه کوچک و قسمت فوقانی ناودان اینتر توبرکولار است و توسط گردن جراحی به تنه وصل میشود. سر هومروس با حفره گلنوئید اسکاپولا مفصل می شود. از لبه قدامی هر یک از تکمه های بزرگ و کوچک یک ستیغ بر روی تنه استخوان فرود میآید تا به ترتیب لبه خارجی و داخلی ناودان اینترتوبرکولار را محدود نمایند. از خلف گردن جراحی، عصب اگزیلاری و شریان سیرکومفلکس ھومرال خلفی عبور میکنند را از هم جدا می کند انتهای تحتانی مهمترین عناصران عبارتند از: ۱- خط یا لبه سوپراکوندیلار داخلی ۲- خطا یا لبه سوپراکوندیلار خارجی ۳- ناودان مارپیج عصب رادیالی ۴- توبروزیته دلتوئید ه از درون ناودان عصب رادیال، عصب رادیالی و عروق بازویی عمقی عبور می کنند. ه- دیواره بین عضلانی داخلی به کنار داخلی هومروسی و دیواره بین عضلانی خارجی به کنار خارجی آن می چسبند. این دو دیواره کمپارتمنت های قدامی و خلفی بازو را از هم جدا می کنند. انتهای تحتانی شامل عناصر زیر میباشد: ۱- تروکلها ۲- کاپیتولوم ۳- اپیکوندیلی داخلی ۴- اپیکوندیلی خارجی ۵ - حفره کورونوئید ۶- حفره اوله کرانون ۷- حفره رادیالی  هنگامی که ساعد کاملاً بر روی بازو تا می شود، راس زایده کورونوئید استخوان اولنا، در حفره کورونوئید قرار میگیرد و هنگامی که ساعد در حالت اکستانسیون کامل میباشد، راس زایده اوله کرانون استخوان اولنا در حفره اوله کرانون قرار میگیرد.کاپیتولوم در سمت خارج تروکله آقرار دارد و با سر استخوان رادیوس مفصل میشود. سطح خلفی اپیکوندیل داخلی دارای ناودان کم عمقی است که عصب اولنار و عروق Collateral از آن عبور میکنند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد