از کالواریا چه میدانید..؟؟


از کالواریا چه میدانید..؟؟

از کالواریا چه میدانید..؟؟

  به استخوان های سر کالواریا گفته میشود. کالواریا حاوی مغز است و از استخوان های زیر تشکیل میشود: ۱- پیشانی ۲- پرویزنی۳- پروانه ای یا شبپره ای Sphenoid) ۴- پس سریOccipital) ۵- آهیانه ای (parietal) از استخوان های فوق ۴ مورد اول فرد و میانی و دو مورد آخر زوج و طرفی میباشند. استخوان های صورت صورت از استخوان های زیر تشکیل میشود: ۱- بینی (naSal) ۲- اشکی (lacrimal) ۳- گونه ای(zygomatic) ۶- شاخک تحتانی (inferior conchia) ۷- تیغه ای از استخوان های فوق ۶ مورد اول زوج و دو مورد آخر فرد میباشند. هجایی که دو استخوان به هم میرسند، درز (Sulture) نام داردوقتی ماندیبول را از جمجمه جدا کنیم، آنچه باقی میماند، کرانیوم نام دارد. استخوان لامی (Hyoid) را که در ریشه زبان قرار دارد، میتوان جزو استخوان های سر و صورت قرار داد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد