از گفتن این جملات به فرد افسرده پرهیز کنید


از گفتن این جملات به فرد افسرده پرهیز کنید

از گفتن این جملات به فرد افسرده پرهیز کنید

 زمانی که شما به فردی که ناراحت و افسرده است می گویید فراموش کن و خوش باش، درواقع ناراحتی او را نادیده گرفته اید.شاید شما بخواهید که با حرف ها و نصیحت هایتان افسردگی طرف مقابل تان را کم کنیداما ممکن است که این تلاش شما تاثیری برعکس دهد. اگر به فردی که درگیر مشکلات خود است آنقدر که افسردگی گرفته و توان رهایی از فکارمخرب اش را ندارد بگویید که فقط تو اینگونه فکر می کنی، در واقع این حقیقت که افسردگییک مشکل جدی است را نادیده گرفته اید. این که او فکر کند دیگران درکش نمی کنند، تنهابر درد او می افزاید. شاید بیرون رفتن از خانه هنگام ناراحتی برای شما یک راه چاره باشد اما دلیلی ندارد کهدیگران هم مانند شما رفتار کنند. هر فردی برای آرام کردن خود، شیوه به خصوصی دارد وممکن است که پیشنهاد شما ذره ای به کار طرف مقابلتان نیاید، بنابراین اگر او خانه را ترجیح می دهد، برای بیرون رفتن از خانه اصرار نکنید

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد